صابر حاجی

صابر حاجی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpurposit١٩:٥٢ - ١٤٠٠/٠٩/٠٩Purpositگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهterrific١٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٨/١٧
• Everybody there was having a terrific time.
همه در حال سپری کردن اوقات فوق العاده ای بودند
5 | 1
terrific١٧:١٤ - ١٤٠٠/٠٨/١٧
• terrific warfare
جنگ خیلی محشر و فوق العاده👌🏻
2 | 1
offer١٧:٣٥ - ١٤٠٠/٠٨/١١
• He offered to help paint the house.
او برای رنگ کردن خانه پیشنهاد همکاری داد.
9 | 0
contain١٧:٢٣ - ١٤٠٠/٠٨/١١
• Cheese contains a good deal of salt.
پنیر مقدار زیادی نمک دارد.
16 | 1