برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سجاد خلج منفرد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تند -- شدید -- خشن ١٣٩٩/٠٨/٠٢
|

2 محاسبه حدودی و تقریبی (با استفاده از فرض های ساده کننده) ١٣٩٩/٠٧/١٢
|

3 در گذشته ای نه چندان دور -- در دوران اخیر ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

4 هجوم بانکی (=هجوم جمع زیادی از مشتریان بانک ها برای برداشت سپرده هایشان به دلایل اقتصادی مختلف) ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

5 vanity address
آدرس زینتی/تجملی/نمایشی
١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

6 - نمودار قیمت
- وضعیت قیمت
- تغییرات قیمت
١٣٩٩/٠٦/١٤
|

7 -میخکوب کننده
-مسحور کننده
١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

8 به حاشیه راندن - از مرکز توجه خارج کردن، از گردونه خارج کردن ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

9 تخریب - نابودی ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

10 درجا - در لحظه - به صورت آنی و سریع ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

11 a credible threat
: یک تحدید واقعی
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

12 زورگویی کردن - قلدری کردن - تحکیم کردن ١٣٩٧/١١/١٣
|

13 باگذشت - فداکار (کسی که برای دیگران از خودش میگذرد) ١٣٩٧/١١/١٢
|

14 منتخب - گلچین شده ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

15 آکنده - پُر - تکمیل (از نظر ظرفیت) ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

16 بدون همراه - بدون ناظر و مراقب ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

17 نوظهور ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

18 محل اختلاف ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

19 شیطانی نشان دادن - شیطانی تصویر کردن ١٣٩٧/٠٤/٢٢
|

20 پنهان کاری ١٣٩٧/٠١/١٥
|

21 قسمت فوقانی موج دریا که به صورت کف آلود و پیچشی شکل در حال سقوط است ١٣٩٧/٠١/٠٦
|

22 قبل از اینها باید... - پیش از اینها باید...

Well, it's about time you got here—I've been waiting for an hour!
خیلی وقت پیش باید میومدی، یک ...
١٣٩٦/١٠/١٨
|

23 تورم منفی ١٣٩٦/١٠/٠٨
|

24 بی‌بعد‌سازی ١٣٩٦/٠٩/٠٦
|

25 یک سر گیردار
cantilevered beam : تیر یک سر گیردار
١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

26 بدون کالبد-غیر مادی-بی بدن ١٣٩٦/٠٧/٢٨
|

27 هم راستا ١٣٩٦/٠٧/٢٦
|

28 برحسبِ... - از لحاظِ... ١٣٩٦/٠٧/٢٥
|

29 در رابطه با ١٣٩٦/٠٧/١٩
|