برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

روح اله رحیمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کلمه ابرو در واقع از کلمه انگلیسی eyebrow "آیبرو" وارد فرهنگ لغات ما شده است. ١٣٩٨/٠١/١٠
|

2 گاهی کلمه "سور" در لحجه اصفهانیها همان معنی کلمه"severe" در انگلیسی را می دهد و با همان حالت تلفظ می شود (یعنی علامت کسره زیر حرف سین و دوباره علا ... ١٣٩٧/١٢/٢٨
|

3 به نظر من ریشه کلمه انگلیسی "amenity" که تقریبا هم تلفظ با واژه امنیت است و معنای راحتی و آسایش و امنیت دارد از فارسی گرفته شده است ١٣٩٧/١٢/٢٨
|

4 جالب است که دقیقا هم ردیف این کلمه را ما در زبان انگلیسی هم داریم و تقریبا با همین تلفظ "nag" مشخص نیست که این کلمه از فارسی به انگلیسی رفته و یا ای ... ١٣٩٧/١٢/٢٨
|

5 در گویش اصفهانی حرف " آ " در بین جملات کاربرد دارد و به معنای "و"(علامت فتحه درحرف و) می باشد مثال : من به خونه رسیدم آ سریع کیفم را برداشتم ١٣٩٧/١٢/٢٨
|

6 کلمه "پ" ، تعجب نکنید بله کلمه "پ" نه حرف "پ" که به این صورت تلفظ می شود pa(علامت فتحه در پ) در گویش اصفهانیها به معنای "پس" می باشد مثال : پ کوجای ... ١٣٩٧/١٢/٢٨
|

7 واژه "یوخته"با تلفظ yokhte (یا با علامت ضمه در حرف ی) که در شهر اصفهان گویش می شود یا با تلفظ yekhte (به علامت کسر ه در حرف ی)که در اطراف اصفهان گویش ... ١٣٩٧/١٢/٢٨
|

8 واژه "یخته"با تلفظ yekhte (به علامت کسر ه در حرف ی)که در اطراف اصفهان گویش می شود , و یا با تلفظ yokhte (به علامت ضمه در حرف ی) که در شهر اصفهان تلف ... ١٣٩٧/١٢/٢٨
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 muster
• He nourished me to muster my courage.
• او به من نیرویی داد تا شجاع باشم
١٣٩٧/١٢/٢٨
|