برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی کیان

دانشجو در رشته مترجمی زبان انگلیسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 🌟راجع به
🌟درمورد
١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

2 🌟 عاشق من باش! ١٣٩٩/٠٤/١١
|

3 🌟مشاور شخصی.
🌟مشاور محرمانه.
١٣٩٩/٠٣/٠١
|

4 🌟.Agence France Press
🌟 آژانس مطبوعاتی فرانسه.
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

5 🌟تخفیف. ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

6 🌟 اعتنا
🌟 توجه
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

7 🌟خبرنگاران. ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

8 🌟 نمره گذاری ١٣٩٩/٠٢/١١
|

9 🌟سیاسی، دیپلماتیک ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

10 🌟 منطقه ی اشغال شده.
🌟سرزمین تصرف شده.
🌟منطقه ی تصرف شده.
🌟 سرزمین اشغال شده.
١٣٩٩/٠١/٢٩
|

11 🌟 تصرف کردن
🌟به اسارت گرفتن
🌟اشغال کردن
(رشته مترجمی- در درس ترجمه متون سیاسی)
١٣٩٩/٠١/٢٩
|

12 🌟 غیرقانونی ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

13 *نسبت به هر چیزی که زنده ست مهربان باش. 😊 ١٣٩٨/١٠/١٦
|

14 *دایه ، مهد ، پرورشگاه ، پروراندن ، پرستاری کردن ، شیر خوردن ، آسایشگاه، باصرفه جویی یا دقت بکار بردن ، حفظ یک گوی یا بیشتر در یک نقطه برای کسب امتی ... ١٣٩٨/١٠/١٠
|

15 *ماهرانه
*آگاهانه
*استادانه
*هوشمندانه
١٣٩٨/١٠/٠٩
|

16 *ناگفته نماند...
*لازم به ذکر است...
*بدیهی است...
١٣٩٨/١٠/٠٨
|

17 🌟بی دینی.
🌟بی وفایی.
١٣٩٨/١٠/٠٨
|

18 رشته پزشکی : حساسیت به نور ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

19 *اینم از این!
*تا اینجاراجع باین موضوع بس است!
*این که از این!
١٣٩٨/٠١/٢٩
|

20 *بی عرضه،
*آشغال،
*به درد نخور،
*بی مسئولیت.
١٣٩٨/٠١/٢٩
|

21 ایمونومدولاتوری ، تعدیل کننده سیستم ایمنی
رشته پزشكی
١٣٩٧/٠٩/٢٠
|