جورچین معنا

جورچین معنا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfabric١٨:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٠بافت، تاروپود، بافتار، بافهگزارش
5 | 1
spin off٢١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧مشتق شدنگزارش
2 | 0
clubhouse١٨:٢٤ - ١٤٠٠/٠١/١٢گپ سراگزارش
5 | 0
clubhouse١٤:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/١٢گپ سرا گزارش
2 | 0
briefing١٤:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٥فشرده گزاریگزارش
0 | 1
module٢٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٢پودمانگزارش
18 | 0
frenemy١٩:٣٩ - ١٣٩٩/١٢/٢١نادوستگزارش
0 | 1
hostel٢٢:٢٨ - ١٣٩٩/١٢/١٤کاروان سراگزارش
0 | 0
dilemma١٨:٤٤ - ١٣٩٩/١٠/١٣دوناچارِگیگزارش
9 | 0
interdisciplinarity١٠:٥١ - ١٣٩٩/١٠/١٢میان رِشتِگیگزارش
2 | 0
timeline١١:٠٧ - ١٣٩٩/٠٩/١٩دَم گذشت، آن گذشتگزارش
5 | 1
flash٠٩:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/١٣درخشگزارش
2 | 1
shift٠٨:٢١ - ١٣٩٩/٠٩/١٠دگرجاییگزارش
7 | 1
medium١٨:٠٠ - ١٣٩٩/٠٩/٠٩میانجیگزارش
0 | 1
fleet٢٣:٤٨ - ١٣٩٩/٠٨/٣٠روانهگزارش
0 | 0
mentor١٦:٣٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦رای ورز، رای دهگزارش
5 | 1
mentor١٦:٣٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦رای مند، رای زن، رای گرگزارش
5 | 1
broodiness١٠:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤زای لَختیگزارش
0 | 0
broody١٠:٣٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤زای لَخت، زایناکگزارش
2 | 0
wicked systems٠٨:٥٤ - ١٣٩٨/١٢/١٧سامانه های گوریدهگزارش
0 | 0
wicked٠٨:٥٢ - ١٣٩٨/١٢/١٧گوریدهگزارش
5 | 1
spruik٢٣:٣٢ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨بازارگرمیگزارش
0 | 0
affordance٢٢:٢٥ - ١٣٩٨/٠٢/٢١دست بَریگزارش
2 | 1
affordence٢١:٣٥ - ١٣٩٨/٠٢/٢١خورَندگزارش
0 | 0