برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زهرا فاضلی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فعل است و صفت ندارد ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

2 causing shock or distress ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

3 تزریق دارو به داخل خون برای جلوگیری از بیماری ١٣٩٨/١٠/٢٢
|