برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رضوان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 با اطمینان خاطر ، با خیال راحت ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

2 تجربه؛ تجربه ست دیگه ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

3 ارج نهادن ١٣٩٩/٠١/١٩
|

4 لب به لب ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

5 بار موتور ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

6 مسیر ابزار ١٣٩٧/٠٤/١٣
|

7 توان فرزکاری ١٣٩٧/٠١/٢٧
|

8 تراشکاری ١٣٩٧/٠١/٢٦
|

9 حرکات حذف ماده ، حرکات براده برداری ١٣٩٧/٠١/٢٦
|

10 کلگی ، گلویی ١٣٩٧/٠١/٢٦
|

11 ماشین فرز ١٣٩٧/٠١/٢٦
|

12 آزمایشات برشی ١٣٩٧/٠١/٢٥
|

13 تراشکاری ١٣٩٧/٠١/٢٥
|

14 موقعیت دهی ١٣٩٧/٠١/٠٢
|

15 عملیات موقعیت دهی ١٣٩٧/٠١/٠١
|

16 برای مثال
١٣٩٧/٠١/٠١
|

17 سیالات برشی،سیالاتی هستند که برای خنک کاری و تمیز کردن محل برشی استفاده می شوند. ١٣٩٦/١٢/٢٦
|

18 Automatic Tool Change تعویض اتوماتیک ابزار برشی ١٣٩٦/١٢/٢٦
|

19 ماشین خم کاری، خم کن ضربه ای ١٣٩٦/١٢/٢٥
|

20 جابه جایی قطعه کار ١٣٩٦/١٢/٢٥
|

21 افزایش بازدهی،بهبود بازدهی ١٣٩٦/١٢/٢٥
|

22 صنعتی ١٣٩٦/١٢/٢٥
|

23 ماشین خم کار صنعتی، خم کن ضربه ای صنعتی ١٣٩٦/١٢/٢٥
|

24 تعویض اتوماتیک ابزار ١٣٩٦/١٢/٢٥
|

25 برشکاری در هوا ١٣٩٦/١٢/٢٥
|

26 حرکت مولد ١٣٩٦/١٢/٢٥
|

27 (مکانیک)پیشروی ١٣٩٦/١٢/٢٢
|

28 تراشکاری ١٣٩٦/١٢/٢٢
|

29 سایش سطح آزاد ابزار ١٣٩٦/١٢/٢١
|

30 نرخ پیشروی ١٣٩٦/١٢/٢١
|

31 سایش ابزار ١٣٩٦/١٢/٢١
|

32 حذف ماده ، براده برداری ١٣٩٦/١٢/٢١
|

33 ماشین سنتر ١٣٩٦/١٢/٢٠
|

34 فرز کف تراش ١٣٩٦/١٢/١٨
|

35 ماشین ابزار ١٣٩٦/١٢/١٨
|