رضوان صیامی

رضوان صیامی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهherding٠٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨نگهداری از حیوانات ، دامپروی ، دامداری ، شبانی کردن، چوپانی کردن دامپروی: نگهداری دام به روش امروزی دامداری: نگهداری دام به روش سنتیگزارش
0 | 0
inherit١٨:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٧به غنیمت بردنگزارش
0 | 0
leshy٠٩:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠٩دیوگزارش
0 | 0
off season١٤:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨بین فصلی ، مثلا می توانیم بگوییم بهار یک فصلی است که بین فصل سرماو فصل گرما است و این باعث می شه که بیشتر سرما بخوریم ،گزارش
2 | 0
be a passageway٠٦:٠٨ - ١٤٠٠/٠١/٣١معبر بودن، اگر برای انسان در متن به کار برده شود یعنی شخصی که نمی ماند و از جایی عبور می کندو می گذردگزارش
0 | 0
hearken١٦:٥٠ - ١٣٩٩/١١/٠٩آویزه ی گوش خود کردن. او ناچار شد سخنان پند آمیز نزدیکانش را آویزه ی گوش خود کند. He had to hearken to the advice of his relatives. گزارش
0 | 0
going on١٩:١٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٤. Glasses going on my face عینک روی صورتم قرار می گیرد. می توانیم بگوییم ، عینک به صورتم می آید.گزارش
2 | 0
make sure١٦:١٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٨با اطمینان خاطر ، با خیال راحتگزارش
9 | 1
experiment so experiment١١:٢٧ - ١٣٩٩/٠١/٢٢تجربه؛ تجربه ست دیگهگزارش
2 | 0
concern٠٦:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/١٩ارج نهادنگزارش
12 | 1
butt٠٥:٠٩ - ١٣٩٧/٠٥/٠٣لب به لبگزارش
34 | 2
feed motor٠٥:٤٢ - ١٣٩٧/٠٤/١٦بار موتورگزارش
2 | 1
tool path٠٨:٥٠ - ١٣٩٧/٠٤/١٣مسیر ابزارگزارش
2 | 0
power of milling٠٩:٥٥ - ١٣٩٧/٠١/٢٧توان فرزکاریگزارش
2 | 0
material removal motions٢٠:١٢ - ١٣٩٧/٠١/٢٦حرکات حذف ماده ، حرکات براده برداریگزارش
2 | 0
headstock١٧:٤٤ - ١٣٩٧/٠١/٢٦کلگی ، گلوییگزارش
2 | 1
milling machine١٧:٣٠ - ١٣٩٧/٠١/٢٦ماشین فرزگزارش
7 | 0
cutting experiments١٣:٣٤ - ١٣٩٧/٠١/٢٥آزمایشات برشیگزارش
2 | 0
position٠٩:٢٠ - ١٣٩٧/٠١/٠٢موقعیت دهیگزارش
30 | 2
positioning operation٠٧:٤٨ - ١٣٩٧/٠١/٠١عملیات موقعیت دهیگزارش
5 | 0
e g٠٧:٤٧ - ١٣٩٧/٠١/٠١برای مثال گزارش
90 | 1
cutting fluids٢٣:٠٧ - ١٣٩٦/١٢/٢٦سیالات برشی، سیالاتی هستند که برای خنک کاری و تمیز کردن محل برشی استفاده می شوند.گزارش
2 | 0
atc٢٣:٠٥ - ١٣٩٦/١٢/٢٦Automatic Tool Change تعویض اتوماتیک ابزار برشیگزارش
5 | 0
press brake٢١:٣٨ - ١٣٩٦/١٢/٢٥ماشین خم کاری، خم کن ضربه ایگزارش
2 | 1
workhandling١٤:٠٠ - ١٣٩٦/١٢/٢٥جابه جایی قطعه کارگزارش
2 | 0
efficiency improvements١٠:٢٨ - ١٣٩٦/١٢/٢٥افزایش بازدهی، بهبود بازدهیگزارش
2 | 1
commercial٠٩:١١ - ١٣٩٦/١٢/٢٥صنعتیگزارش
48 | 3
commercial press brake٠٩:٠٨ - ١٣٩٦/١٢/٢٥ماشین خم کار صنعتی، خم کن ضربه ای صنعتیگزارش
2 | 0
automatic tool changing and so on٠٨:٤٢ - ١٣٩٦/١٢/٢٥تعویض اتوماتیک ابزارگزارش
2 | 1
air cutting٠٨:٢٦ - ١٣٩٦/١٢/٢٥برشکاری در هواگزارش
2 | 1
generation motions٠٨:٢٥ - ١٣٩٦/١٢/٢٥حرکت مولدگزارش
2 | 1
feed٠٧:٤٠ - ١٣٩٦/١٢/٢٢( مکانیک ) پیشرویگزارش
99 | 11
turning٠٦:٥٢ - ١٣٩٦/١٢/٢٢تراشکاریگزارش
16 | 2
feed rate١١:٥٣ - ١٣٩٦/١٢/٢١نرخ پیشرویگزارش
7 | 1
removal material١١:٤٣ - ١٣٩٦/١٢/٢١حذف ماده ، براده برداریگزارش
2 | 0
flank wear١١:٥٣ - ١٣٩٦/١٢/٢١سایش سطح آزاد ابزارگزارش
9 | 1
tool wear١١:٤٣ - ١٣٩٦/١٢/٢١سایش ابزارگزارش
5 | 1
machining center١٨:٢٦ - ١٣٩٦/١٢/٢٠ماشین سنترگزارش
5 | 0
face milling٠٩:٠٤ - ١٣٩٦/١٢/١٨فرز کف تراشگزارش
2 | 0