رضارضائی

رضارضائی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهupfront١٣:٠٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩پیشگیرانهگزارش
0 | 1
upward١٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧افزایشیگزارش
2 | 0
bearing١٩:١٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥تحمل کنندهگزارش
2 | 0
degrade١٨:٤٤ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥کاهشگزارش
2 | 0
footprint١٨:٤٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥محدودهگزارش
14 | 0
guide٢١:٠٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤تعیین کردنگزارش
25 | 0
continue١١:١٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨همچنانگزارش
7 | 1
storm water١٠:١٧ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩آب های ناشی از بارندگیگزارش
2 | 0
behaviour٢٠:٥٦ - ١٣٩٩/٠٧/٢٦عملکردگزارش
14 | 0
component١٩:٤٩ - ١٣٩٩/٠٧/٢٤مواردگزارش
14 | 0
deposition١١:١٥ - ١٣٩٩/٠٧/٢٤دفنگزارش
0 | 1
practicable١١:١٤ - ١٣٩٩/٠٧/٢٤امکان پذیر گزارش
7 | 0
exposed١٠:٤٢ - ١٣٩٩/٠٧/٢٤بدون پوششگزارش
18 | 0
tend١٣:٣٦ - ١٣٩٩/٠٧/٢٢نسبت بهگزارش
0 | 1
effort١٢:٠٠ - ١٣٩٩/٠٧/٢١اقدامات گزارش
48 | 1
telemeter٠٠:٢٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٠کنترل از راه دورگزارش
0 | 0
remediate١٧:٢٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧رفع کردنگزارش
2 | 0
point١٧:٠٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧نقطه مکانیگزارش
18 | 1
discrete٢٣:٣٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦در جاهای مختلفی از یک منطقهگزارش
2 | 0
structure١٦:٥٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦فضاگزارش
9 | 0
rework٠٠:٠٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦بازسازی، تعمیرگزارش
14 | 0
source١٣:١٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥اولیهگزارش
5 | 1
delivery١٤:٠٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣دریافتگزارش
16 | 1
escape١٥:٣٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٢انتشارگزارش
12 | 1
revegetation١٥:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٢احیاء پوشش گیاهیگزارش
0 | 0
punched٠٠:٤٠ - ١٣٩٩/٠١/١٦سوراخ شدهگزارش
5 | 1
mounding١٩:٥١ - ١٣٩٩/٠١/١٥انباشتگی گزارش
0 | 0
liner١٦:٥٠ - ١٣٩٩/٠١/١٥پوششگزارش
9 | 1
contributing١٦:٢١ - ١٣٩٩/٠١/١٥نقش داشتنگزارش
23 | 1
immobilise٠٠:٢٨ - ١٣٩٩/٠١/١٥تثبیت ایمن سازیگزارش
7 | 0
age١٨:١٠ - ١٣٩٩/٠١/١٣قدمتگزارش
9 | 1
strictly١٦:٣٣ - ١٣٩٩/٠١/١٣اجباریگزارش
2 | 0
either١٣:١٩ - ١٣٩٩/٠١/١٣به صورت . . . یا . . .گزارش
16 | 3
destroy١٥:٠١ - ١٣٩٨/٠٩/٠٣تجزیه کردن گزارش
14 | 2
trigger٠٠:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/٢٤سطح مجازگزارش
12 | 1
sustainably١٨:٥٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٨به طور پایدارگزارش
5 | 1
trade١٦:٣٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧وزش مثال: comfortable trade winds وزش بادهای ملایمگزارش
7 | 2
comfortable١٦:٢٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧ملایمگزارش
21 | 1
dealing٢٠:٢٥ - ١٣٩٨/٠٣/٢٧رسیدگیگزارش
21 | 1
unfavourable١٧:٣٢ - ١٣٩٨/٠٣/٢٦ناسازگارگزارش
5 | 0
laterally١٧:٢٥ - ١٣٩٨/٠٣/٢٥کنارهگزارش
7 | 0
technique١٢:٣٩ - ١٣٩٨/٠٣/٢١فرایندگزارش
9 | 1
supply٢٢:٤٥ - ١٣٩٨/٠٣/٢٠ورودیگزارش
14 | 2
depression٢٢:١٣ - ١٣٩٨/٠٣/١٩نشستگزارش
7 | 3
migration٢٢:٠٥ - ١٣٩٨/٠٣/١٨حرکت، جریان یافتنگزارش
5 | 1
outcome١٧:٤٣ - ١٣٩٨/٠٣/٠٢هدفگزارش
16 | 2
loamy١٦:٥٩ - ١٣٩٨/٠٢/٢٤گیاخاکگزارش
2 | 0
continue١٦:٤٨ - ١٣٩٨/٠٢/١٨مستمرگزارش
12 | 2
remediation٠٠:٢١ - ١٣٩٨/٠٢/١٧احیاءگزارش
21 | 0
enclosure١٩:٥٤ - ١٣٩٨/٠٢/٠٣عایقگزارش
12 | 1