برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رضارضائی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کنترل از راه دور ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

2 رفع کردن ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

3 نقطه مکانی ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

4 در جاهای مختلفی از یک منطقه ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

5 فضا ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

6 بازسازی، تعمیر ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

7 اولیه ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

8 دریافت ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

9 انتشار ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

10 احیاء پوشش گیاهی ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

11 سوراخ شده ١٣٩٩/٠١/١٦
|

12 انباشتگی
١٣٩٩/٠١/١٥
|

13 پوشش ١٣٩٩/٠١/١٥
|

14 نقش داشتن ١٣٩٩/٠١/١٥
|

15 تثبیت
ایمن سازی
١٣٩٩/٠١/١٥
|

16 قدمت ١٣٩٩/٠١/١٣
|

17 اجباری ١٣٩٩/٠١/١٣
|

18 به صورت ... یا ... ١٣٩٩/٠١/١٣
|

19 تطابق، سازگاری، هماهنگی ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

20 تجزیه کردن
١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

21 سطح مجاز ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

22 به طور پایدار ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

23 وزش
مثال:
comfortable trade winds
وزش بادهای ملایم
١٣٩٨/٠٨/١٧
|

24 ملایم ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

25 رسیدگی ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

26 ناسازگار ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

27 کناره ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

28 فرایند ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

29 ورودی ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

30 نشست ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

31 حرکت، جریان یافتن ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

32 هدف ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

33 گیاخاک ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

34 مستمر ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

35 احیاء ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

36 عایق ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

37 فرعی ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

38 یکی در نظر گرفتن ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|