برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رضارضائی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پیشگیرانه ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

2 افزایشی ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

3 تحمل کننده ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

4 کاهش ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

5 محدوده ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

6 تعیین کردن ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

7 همچنان ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

8 آب های ناشی از بارندگی ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

9 عملکرد ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

10 موارد ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

11 دفن ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

12 امکان پذیر
١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

13 بدون پوشش ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

14 نسبت به ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

15 اقدامات
١٣٩٩/٠٧/٢١
|

16 کنترل از راه دور ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

17 رفع کردن ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

18 نقطه مکانی ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

19 در جاهای مختلفی از یک منطقه ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

20 فضا ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

21 بازسازی، تعمیر ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

22 اولیه ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

23 دریافت ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

24 انتشار ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

25 احیاء پوشش گیاهی ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

26 سوراخ شده ١٣٩٩/٠١/١٦
|

27 انباشتگی
١٣٩٩/٠١/١٥
|

28 پوشش ١٣٩٩/٠١/١٥
|

29 نقش داشتن ١٣٩٩/٠١/١٥
|

30 تثبیت
ایمن سازی
١٣٩٩/٠١/١٥
|

31 قدمت ١٣٩٩/٠١/١٣
|

32 اجباری ١٣٩٩/٠١/١٣
|

33 به صورت ... یا ... ١٣٩٩/٠١/١٣
|

34 تطابق، سازگاری، هماهنگی ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

35 تجزیه کردن
١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

36 سطح مجاز ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

37 به طور پایدار ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

38 وزش
مثال:
comfortable trade winds
وزش بادهای ملایم
١٣٩٨/٠٨/١٧
|

39 ملایم ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

40 رسیدگی ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

41 ناسازگار ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

42 کناره ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

43 فرایند ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

44 ورودی ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

45 نشست ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

46 حرکت، جریان یافتن ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

47 هدف ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

48 گیاخاک ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

49 مستمر ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

50 احیاء ١٣٩٨/٠٢/١٧
|