برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رضا فتحی پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کلاه جامه ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

2 تلخینه ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

3 خوراک خوری ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

4 ورق گوشت ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

5 زیاده ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

6 رشته پهن ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

7 سه رأس ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

8 خونینگاه ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

9 خازنگاه ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

10 افزون ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

11 ایستنگاه ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

12 پاک سرشت ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

13 عطرآگین ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

14 چسبانک ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

15 آردشیر ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

16 بالیدن ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

17 بیداد ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

18 یاوری ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

19 فروشگر ١٣٩٦/٠٧/٢٤
|