برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ریحوونه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 رفتار بچگانه و نا سنجیده ١٣٩٩/١١/٠٩
|

2 زبونم لال،
خدایی نکرده..
١٣٩٩/١٠/١٤
|

3 به طور غیر رسمی ١٣٩٩/١٠/١١
|

4 منتشر کردن، بیرون آمدن یک اثر
Be published
١٣٩٩/١٠/٠٧
|

5 غیر مرتبط
وابسته نبودن
١٣٩٩/١٠/٠٦
|

6 قدردانی، حق شناسی ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

7 تعقیب به منظور دستگیر کردن ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

8 Introduce the new law or system ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

9 از کار افتادن(ماشین آلات و لوازم) ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

10 شونه خالی کردن ١٣٩٩/١٠/٠٦
|