احمدرضا آگوشی

احمدرضا آگوشی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهowner١٨:١٧ - ١٣٩٧/٠٨/٠٨a person who owns of something is the owner of itگزارش
69 | 2
price١٨:١٩ - ١٣٩٧/٠٨/٠٨Money you pay to buy something is its priceگزارش
62 | 2
chef١٨:١٧ - ١٣٩٧/٠٨/٠٨A Person who prepares and cooks food in a restaurantگزارش
60 | 6
well done١٨:١١ - ١٣٩٧/٠٨/٠٨cooked completelyگزارش
60 | 6
waitress١٨:١٠ - ١٣٩٧/٠٨/٠٨a woman who takes orders and brings food in a restaurantگزارش
92 | 5
medium١٨:٠٩ - ١٣٩٧/٠٨/٠٨cooked not a little, not a lotگزارش
90 | 4
rare١٨:٠٨ - ١٣٩٧/٠٨/٠٨cooked a littleگزارش
51 | 4
order١٨:٠٧ - ١٣٩٧/٠٨/٠٨ask for food, drink, etc in a restaurant or hotelگزارش
99 | 6
favorite١٨:٠٢ - ١٣٩٧/٠٨/٠٨Your favorite is what you like more than other thingsگزارش
83 | 7
cone١٧:٥٨ - ١٣٩٧/٠٨/٠٨. A thin biscuit for holding ice cream is called a Coneگزارش
67 | 3
flavor١٧:٥٦ - ١٣٩٧/٠٨/٠٨The taste and smell of something is its flavorگزارش
92 | 4
groceries٢٠:٣٧ - ١٣٩٧/٠٨/٠٧You can buy groceries at a supermarketگزارش
182 | 10
dessert٢٠:٣٥ - ١٣٩٧/٠٨/٠٧We eat dessert at the end of a mealگزارش
85 | 7