رضیه احمدی

رضیه احمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهthe passive٠٩:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/٢٥اثر پذیر گزارش
0 | 1
funtime١٨:٠٣ - ١٣٩٩/٠٥/٢٤اوقات فراغت گزارش
2 | 1
bright١٧:٥٨ - ١٣٩٩/٠٥/٢٤shineگزارش
5 | 2

فهرست جمله های ترجمه شدهbright١٨:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/٢٤
• He has a bright future ahead of him.
آینده درخشانی در انتظار اوست.
5 | 1
poor١٥:٠٥ - ١٣٩٩/٠٥/١٢
• His family was poor and the children had barely enough to eat.
خانواده او فقیر بودند و آنها به اندازه کافی غذا برای خوردن نداشتند. .
2 | 1