برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رضیه احمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اثر پذیر
١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

2 اوقات فراغت
١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

3 shine ١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

4 موجودات ١٣٩٩/٠٥/١١
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 bright
• He has a bright future ahead of him.
• آینده درخشانی در انتظار اوست.
١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

2 poor
• His family was poor and the children had barely enough to eat.
• خانواده او فقیر بودند و آنها به اندازه کافی غذا برای خوردن نداشتند..
١٣٩٩/٠٥/١٢
|