برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمودی آذر

رزگارمحمودی آذر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در زبان کردی:
سە رە تایی
١٣٩٧/١٢/١٢
|

2 به زبان کردی:وادیارە، وێ دە چێ ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

3 بە زبان کردی
پێ قاچ
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

4 بە زبان کردی
کۆڵان
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

5 بە زبان کردی
ماڵ، خانوو
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

6 بە زبان کردی
گەمارۆ
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

7 به زبان کردی
مرۆڤ
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

8 بە زبان کردی داێک ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

9 آزادی
نام پسرانه در کردی
١٣٩٧/٠٤/٠١
|