رامین امیری

رامین امیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهconstitutive١١:٢٢ - ١٣٩٩/١١/١٢constitutive relation همان راوبط محیطی هستندکه در مغناطیس آن ها را با میو، سیگما و اپسیلون میشناسیم.گزارش
0 | 0
responsivity٢٣:٣٥ - ١٣٩٩/١١/٠١پاسخ دهیگزارش
0 | 0
quadratic٠٧:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٩مربع دومگزارش
0 | 0
leaky١٣:٠٨ - ١٣٩٩/١٠/١٦مستهلک شده - میراگزارش
0 | 1
diverging٠٠:٢٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٦واگراییگزارش
0 | 0
spot٠٠:٠٧ - ١٣٩٩/٠٩/١٦Spot size در مخابرات حالتی است که به جای یک نقطه نوری، یک محدوده نوری با یک پهنای باند مشخص داشته باشیم. مثلا در Quasi optic محدوده نوری ( قابل مقای ... گزارش
7 | 1
deflection١٢:١٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٥جهت دهی - انحرافگزارش
0 | 0
sub wavelength١٢:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٤1 - کوچکتر از طول موج ( مربوط به ذراتی است که در مقایسه با طول موج کوچکتر هستند و خیلی از مواقع قادر به درک تغییرات طول موج نیستند بنابراین برای تحلی ... گزارش
5 | 0
cavity١٧:٤٦ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥Optical Cavity همان تشدید کننده نوری یا کواک نوری در بحث نانواپتیک می باشدگزارش
9 | 1
lambertian١٠:٤٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٩پهن ( در فیبر نوری ) مانندنور خروجی led که در هر زاویه پرتویی متفاوت دریافت میکنیمگزارش
7 | 0
intrinsic١٠:٣٢ - ١٣٩٩/٠١/٢٩خالص intrinsic semiconductor نیم رسانای خالصگزارش
7 | 1
extinction١٤:٣٣ - ١٣٩٩/٠١/٢٠استهلاکگزارش
9 | 1
rotationally١٦:٠٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٥relating to a system in which the person who does a particular job is regularly changedگزارش
2 | 0
mounted١٢:٥٦ - ١٣٩٩/٠١/٠٥نصب شدهگزارش
25 | 1
conserve٠٨:٤١ - ١٣٩٨/١٢/٢٩پایستهگزارش
9 | 1
medium١٨:٣٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٨محیط ( در مخابرات )گزارش
16 | 1
fulfill٠٩:٣١ - ١٣٩٨/١٢/٢٨بر اورده کردنگزارش
32 | 1