برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رامین امیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 constitutive relation همان راوبط محیطی هستندکه در مغناطیس آن ها را با میو،سیگما و اپسیلون میشناسیم. ١٣٩٩/١١/١٢
|

2 پاسخ دهی ١٣٩٩/١١/٠١
|

3 مربع دوم ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

4 مستهلک شده- میرا ١٣٩٩/١٠/١٦
|

5 واگرایی ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

6 Spot size در مخابرات حالتی است که به جای یک نقطه نوری، یک محدوده نوری با یک پهنای باند مشخص داشته باشیم.
مثلا در Quasi optic محدوده نوری(قابل مقای ...
١٣٩٩/٠٩/١٦
|

7 جهت دهی-انحراف ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

8 1-کوچکتر از طول موج (مربوط به ذراتی است که در مقایسه با طول موج کوچکتر هستند و خیلی از مواقع قادر به درک تغییرات طول موج نیستند بنابراین برای تحلیل آ ... ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

9 Optical Cavity همان تشدید کننده نوری یا کواک نوری در بحث نانواپتیک می باشد ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

10 پهن(در فیبر نوری)
مانندنور خروجی led که در هر زاویه پرتویی متفاوت دریافت میکنیم
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

11 خالص
intrinsic semiconductor
نیم رسانای خالص
١٣٩٩/٠١/٢٩
|

12 استهلاک ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

13 relating to a system in which the person who does a particular job is regularly changed ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

14 نصب شده ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

15 پایسته ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

16 محیط(در مخابرات) ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

17 بر اورده کردن ١٣٩٨/١٢/٢٨
|