برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رامین امیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جهت دهی-انحراف ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

2 1-کوچکتر از طول موج (مربوط به ذراتی است که در مقایسه با طول موج کوچکتر هستند و خیلی از مواقع قادر به درک تغییرات طول موج نیستند بنابراین برای تحلیل آ ... ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

3 Optical Cavity همان تشدید کننده نوری یا کواک نوری در بحث نانواپتیک می باشد ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

4 پهن(در فیبر نوری)
مانندنور خروجی led که در هر زاویه پرتویی متفاوت دریافت میکنیم
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

5 خالص
intrinsic semiconductor
نیم رسانای خالص
١٣٩٩/٠١/٢٩
|

6 استهلاک ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

7 relating to a system in which the person who does a particular job is regularly changed ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

8 نصب شده ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

9 پایسته ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

10 محیط(در مخابرات) ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

11 بر اورده کردن ١٣٩٨/١٢/٢٨
|