رها یگانه نهاد

رها یگانه نهاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهadvertiser١٧:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤رسانه های تبلیغاتیگزارش
2 | 0
grossly unremarkable١٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤کاملا معمولی خیلی معمولی خیلی عادی بسیار بی اهمیتگزارش
0 | 0
delayed action١٥:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣تاخیریگزارش
0 | 0
delayed action bomb١٥:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣بمب ساعتیگزارش
0 | 0
sweep up١٥:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣جارو کردن شستشوی مغزیگزارش
7 | 1
cassandra١٥:٤٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢نام دختر پادشاه ترواگزارش
0 | 0
cassandra١٥:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢جغد شومگزارش
0 | 0
official declaration١٤:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢١بیانیه رسمی، بیانیه قانونیگزارش
0 | 0
official communique١٤:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢١پیام اداریگزارش
0 | 0
tremendous success١١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠اوج کامیابیگزارش
2 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهdeclaration١٥:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢١
• His declaration met deaf ears.
یاسین به گوش خر می خوند
0 | 1