برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

راضیه موسوی خورشیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 انگاره ١٣٩٧/١٠/١١
|

52 فروکاستن ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

53 شهریّت ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

54 تصرف زمین land acquisition ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

55 برجسته
برجسته نمودن: make visible
١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

56 انضمامی ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

57 خودبسنده ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

58 پذیرفتنِ چیزی، پذیرش ١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

59 پرسه زنی ١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

60 جهان وطنی ١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

61 پسگفتار
١٣٩٧/٠٤/٢١
|

62 ساختارشکنی، ساخت شکنی، ساختارزدایی ١٣٩٧/٠٤/١٧
|

63 جمع بندی ١٣٩٧/٠٤/١٤
|

64 اثر گذاشتن، اثرگذار بودن ١٣٩٧/٠٤/١٢
|