برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

راضیه موسوی خورشیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جزمیت، جبرگرایی ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

2 تکثر ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

3 چند مرکزی، چند قطبی، مبتنی بر تمرکز زدایی ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

4 محتوایی ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

5 منابع قدرت، مناصب قدرت ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

6 مردود شمردن، مردود دانستن ١٣٩٩/٠٨/٣٠
|

7 ریشه مندی، ریشه داری ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

8 نوآوری، ره آورد ١٣٩٩/٠٨/٢٠
|

9 ماده اولیه ١٣٩٩/٠٨/١٩
|

10 جامعه گانی ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

11 فرهنگ پذیری ١٣٩٩/٠٨/١٦
|

12 فاعلِ شناسنده :subject
پدیده ی موردِ شناسایی :object
١٣٩٩/٠٨/١٦
|

13 ریشه داریِ اجتماعی social embeddedness ١٣٩٩/٠٨/١٣
|

14 جاری، کاربردی، در گردش ١٣٩٩/٠٨/١٢
|

15 اثرات بیرونی، هزینه های بیرونی
(مانند آلاینده های یک کارخانه که اثرات بیرونی فعالیت آن کارخانه محسوب میشود که اثرات سوء بر سایر فعالیتها دارد و آ ...
١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

16 اقتضا ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

17 get (something) right
انجام دادن تمام و کمال چیزی، تحقق یافتن
١٣٩٩/٠٧/١٢
|

18 تشکل
going concern تشکل دایر
١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

19 خویشتنداری، مدارا، خودداری ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

20 تسری یافتن ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

21 سرهمبندی، همبندی، فراپردازی ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

22 شناخت شناسانه، معرفت شناسانه ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

23 نشان دادن، به نمایش گذاردن ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

24 صورت گرفته ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

25 بدنه، شاکله، دستگاه، نهاد ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

26 سوگیری

spatial turn سوگیری فضایی
cultural turn سوگیری فرهنگی
١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

27 پراکندگی قدرت disparity of powers
١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

28 تخصصی شدن ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

29 تخصصی سازی، تخصص گرایی ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

30 باز ساخت یابی ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

31 اولویت یافتن، اهمیت یافتن ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

32 کهنه، ناکارا، بی کاربرد، قدیمی، منسوخ ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

33 تعین بخشیدن، متعین کردن، به صورت ملموس و عینی دراوردن ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

34 طرح اصلی ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

35 گاهی به معنی "اتفاق نظر" هم هست ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

36 درهم تنیدگی، بسترمندی، زمینه مندی، حک شدگی ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

37 فروبسته ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

38 value-laden
ارزش گرا، ارزش مبنا، ارزش سو، ارزش پایه
(در مقابل value-free)
١٣٩٨/٠٥/١٦
|

39 ارزش گرا، ارزش سو ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

40 تکوین ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

41 گره گاه ١٣٩٨/٠٤/٠٧
|

42 کاهش هزینه، کاهش بودجه ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

43 عرصه ها (محلات) فرودست ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

44 واقع شدگی، موقعیتمندی، حک شدگی ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

45 تعارض آمیز ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

46 در برابر امر مطلق (در فلسفه کانت) ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

47 پیامدگرایی ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

48 حق تعیین سرنوشت ١٣٩٧/١١/٢٦
|

49 نامطلوب ١٣٩٧/١١/٢٦
|

50 هم اندیشگاه ١٣٩٧/١١/٢٥
|