برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

راضیه موسوی خورشیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تسری یافتن ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

2 سرهمبندی، همبندی، فراپردازی ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

3 شناخت شناسانه، معرفت شناسانه ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

4 نشان دادن، به نمایش گذاردن ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

5 صورت گرفته ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

6 بدنه، شاکله، دستگاه، نهاد ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

7 سوگیری

spatial turn سوگیری فضایی
cultural turn سوگیری فرهنگی
١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

8 پراکندگی قدرت disparity of powers
١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

9 تخصصی شدن ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

10 تخصصی سازی، تخصص گرایی ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

11 باز ساخت یابی ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

12 اولویت یافتن، اهمیت یافتن ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

13 کهنه، ناکارا، بی کاربرد، قدیمی، منسوخ ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

14 تعین بخشیدن، متعین کردن، به صورت ملموس و عینی دراوردن ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

15 طرح اصلی ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

16 گاهی به معنی "اتفاق نظر" هم هست ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

17 درهم تنیدگی، بسترمندی، زمینه مندی، حک شدگی ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

18 فروبسته ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

19 value-laden
ارزش گرا، ارزش مبنا، ارزش سو، ارزش پایه
(در مقابل value-free)
١٣٩٨/٠٥/١٦
|

20 ارزش گرا، ارزش سو ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

21 تکوین ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

22 گره گاه ١٣٩٨/٠٤/٠٧
|

23 کاهش هزینه، کاهش بودجه ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

24 عرصه ها (محلات) فرودست ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

25 واقع شدگی، موقعیتمندی، حک شدگی ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

26 تعارض آمیز ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

27 در برابر امر مطلق (در فلسفه کانت) ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

28 پیامدگرایی ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

29 حق تعیین سرنوشت ١٣٩٧/١١/٢٦
|

30 نامطلوب ١٣٩٧/١١/٢٦
|

31 هم اندیشگاه ١٣٩٧/١١/٢٥
|

32 تاریخ ناباوری ١٣٩٧/١١/٢٤
|

33 ابراز وجود ١٣٩٧/١١/٢٤
|

34 کورمال کورمال جلو رفتن، حرکت تدریجی رو به جلو ١٣٩٧/١١/٢٤
|

35 هزینه کَرد ١٣٩٧/١١/١٨
|

36 نابسامان ١٣٩٧/١١/١١
|

37 مورد توجه قرار گرفتن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

38 همجواری ١٣٩٧/١١/٠٧
|

39 همگونی ١٣٩٧/١١/٠١
|

40 رخنه به پایین ١٣٩٧/١١/٠١
|

41 loan pool صندوق وام دهی ١٣٩٧/١٠/٣٠
|

42 عرضه زمین، تامین زمین releasing the land ١٣٩٧/١٠/٣٠
|

43 بهره ورانه ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

44 پاسخگویی ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

45 شهرانگی ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

46 مسئولانه ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

47 نقض نمودن ١٣٩٧/١٠/١٧
|

48 حل شدن، مرتفع شدن (مساله ای) ١٣٩٧/١٠/١٧
|

49 محدودۀ هدف affected area ١٣٩٧/١٠/١٦
|

50 تعیین کننده ١٣٩٧/١٠/١٦
|