راضیه موسوی خورشیدی

راضیه موسوی خورشیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdeterminism١٩:٢٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧جزمیت، جبرگراییگزارش
0 | 0
multiplicity١٠:٤٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٣تکثرگزارش
5 | 0
polycentric٠٩:٥٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٨چند مرکزی، چند قطبی، مبتنی بر تمرکز زداییگزارش
0 | 0
substantive٢٢:٣٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٢محتواییگزارش
2 | 0
authority٢١:٢١ - ١٣٩٩/٠٩/١٠منابع قدرت، مناصب قدرتگزارش
7 | 0
debunk١٤:٢٥ - ١٣٩٩/٠٨/٣٠مردود شمردن، مردود دانستنگزارش
2 | 1
rootedness١٨:٤٦ - ١٣٩٩/٠٨/٢١ریشه مندی، ریشه داریگزارش
0 | 0
contribution١١:٤٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠نوآوری، ره آوردگزارش
30 | 0
material٠٧:٢٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٩ماده اولیهگزارش
12 | 1
societal٢٢:٥٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٧جامعه گانیگزارش
2 | 1
enculturation١٩:٢٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٦فرهنگ پذیریگزارش
0 | 0
subject١٢:٥٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٦فاعلِ شناسنده :subject پدیده ی موردِ شناسایی :objectگزارش
9 | 0
embeddedness٠٩:٢١ - ١٣٩٩/٠٨/١٣ریشه داریِ اجتماعی social embeddednessگزارش
5 | 0
working٢٢:٣٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٢جاری، کاربردی، در گردشگزارش
7 | 1
externality٠٨:١٩ - ١٣٩٩/٠٧/٢٠اثرات بیرونی، هزینه های بیرونی ( مانند آلاینده های یک کارخانه که اثرات بیرونی فعالیت آن کارخانه محسوب میشود که اثرات سوء بر سایر فعالیتها دارد و آنه ... گزارش
7 | 0
appropriateness٢١:١٤ - ١٣٩٩/٠٧/١٧اقتضاگزارش
0 | 0
get right٢٣:٤٤ - ١٣٩٩/٠٧/١٢get ( something ) right انجام دادن تمام و کمال چیزی، تحقق یافتنگزارش
16 | 0
concern٢٢:٠٧ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩تشکل going concern تشکل دایرگزارش
7 | 0
forbearance٠٧:٤٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥خویشتنداری، مدارا، خودداریگزارش
2 | 0
encompass٠٩:٥٩ - ١٣٩٩/٠٤/١٠تسری یافتنگزارش
7 | 0
articulate٠٨:٤١ - ١٣٩٩/٠٤/١٠سرهمبندی، همبندی، فراپردازیگزارش
7 | 1
epistemic١٩:٣٢ - ١٣٩٩/٠٤/٠٧شناخت شناسانه، معرفت شناسانهگزارش
2 | 0
epitomize١١:٤٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٧نشان دادن، به نمایش گذاردنگزارش
9 | 0
involved١١:٢٥ - ١٣٩٩/٠٤/٠٧صورت گرفتهگزارش
9 | 1
body١٠:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٧بدنه، شاکله، دستگاه، نهادگزارش
16 | 1
turn٠١:٤٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٦سوگیری spatial turn سوگیری فضایی cultural turn سوگیری فرهنگیگزارش
12 | 1
disparity٠١:٠٩ - ١٣٩٩/٠٤/٠٦پراکندگی قدرت disparity of powers گزارش
0 | 1
specialisation٠٩:٢٩ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤تخصصی شدنگزارش
5 | 0
specialisation٠٩:٢٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤تخصصی سازی، تخصص گراییگزارش
2 | 0
restructuring٠٩:٢٦ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤باز ساخت یابیگزارش
2 | 1
prominence٠٨:٣٩ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤اولویت یافتن، اهمیت یافتنگزارش
5 | 0
outdated٢١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣کهنه، ناکارا، بی کاربرد، قدیمی، منسوخگزارش
2 | 0
reify٠٠:١٢ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨تعین بخشیدن، متعین کردن، به صورت ملموس و عینی دراوردنگزارش
2 | 0
plot١٨:٣٧ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦طرح اصلیگزارش
2 | 1
support١٨:٠١ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦گاهی به معنی "اتفاق نظر" هم هستگزارش
7 | 0
embeddedness١٢:٠٧ - ١٣٩٨/٠٩/١٣درهم تنیدگی، بسترمندی، زمینه مندی، حک شدگیگزارش
2 | 0
bounded١١:٢٥ - ١٣٩٨/٠٨/٢٢فروبستهگزارش
2 | 0
laden٠٨:٠١ - ١٣٩٨/٠٥/١٦value - laden ارزش گرا، ارزش مبنا، ارزش سو، ارزش پایه ( در مقابل value - free )گزارش
16 | 1
value laden٠٧:٥٨ - ١٣٩٨/٠٥/١٦ارزش گرا، ارزش سوگزارش
2 | 1
evolution١٧:٠٥ - ١٣٩٨/٠٥/١٣تکوینگزارش
16 | 1
node١٨:٢١ - ١٣٩٨/٠٤/٠٧گره گاهگزارش
7 | 1
cut back١٣:٢٠ - ١٣٩٨/٠٤/٠٦کاهش هزینه، کاهش بودجهگزارش
39 | 0
slum١٢:٢٦ - ١٣٩٨/٠٤/٠٦عرصه ها ( محلات ) فرودستگزارش
9 | 1
situatedness١٥:٣٠ - ١٣٩٨/٠٤/٠٣واقع شدگی، موقعیتمندی، حک شدگیگزارش
7 | 0
conflictual١٣:١٧ - ١٣٩٨/٠٤/٠٣تعارض آمیزگزارش
12 | 0
hypothetical imperative١٣:٢٥ - ١٣٩٨/٠٣/٢٤در برابر امر مطلق ( در فلسفه کانت )گزارش
0 | 0
consequentiality٢٠:٠٠ - ١٣٩٨/٠٣/٢٠پیامدگراییگزارش
5 | 0
self determination١٣:٥٠ - ١٣٩٧/١١/٢٦حق تعیین سرنوشتگزارش
30 | 1
unfriendly١٢:٢٣ - ١٣٩٧/١١/٢٦نامطلوبگزارش
9 | 1
forum١٥:٢٩ - ١٣٩٧/١١/٢٥هم اندیشگاهگزارش
7 | 1