راضیه موسوی خورشیدی

راضیه موسوی خورشیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdiscursivity٠٠:١٦ - ١٤٠١/٠٥/٢٧گفتمان مندی، گفتمانی بودنگزارش
0 | 0
evolve٠٠:٢٦ - ١٤٠١/٠٥/٢٦تکوین یافتنگزارش
0 | 0
ongoing١٢:٤٠ - ١٤٠١/٠٥/٢٥جاری، پویاگزارش
0 | 0
repercussion٢٣:٥٠ - ١٤٠١/٠٥/٢٢پیامد ناخواستهگزارش
0 | 0
fix٠١:٢٤ - ١٤٠١/٠٥/٢٢spatial fix آرایش فضایی، تمهید فضایی،گزارش
0 | 0
atemporal١٦:٥٠ - ١٤٠١/٠٥/٢٠بی توجه به زمان، نازمانیگزارش
0 | 0
agnostic١٨:٠١ - ١٤٠١/٠٥/١٦شناخت شناسی انعطاف پذیر/ غیر قطعی/ سازگار/ میانه Agnostic Epistemologyگزارش
0 | 0
cantilevered١٦:١٨ - ١٤٠١/٠٥/١٥یک سر معلقگزارش
0 | 0
immediate١٦:٣٧ - ١٤٠١/٠٤/٢٧بی واسطهگزارش
0 | 0
account٢٣:٥٥ - ١٤٠١/٠٤/٢٦شرح، روایت، وصفگزارش
0 | 0
actual١٨:٤٩ - ١٤٠١/٠٤/٢٤بالفعلگزارش
5 | 0
deconstruction٠٠:١٠ - ١٤٠١/٠٤/٢٠واساخت، ساخت شکنی، ساخت زداییگزارش
0 | 0
duality٢٠:٥٩ - ١٤٠١/٠٤/١٧دو جنبه ی متضاد/متقابلِ یک چیز opposition or contrast between two concepts or two aspects of somethingگزارش
0 | 0
dichotomy٢٠:٥٧ - ١٤٠١/٠٤/١٧duality دو جنبه ی متضاد یک چیز dichotomy دوچیز متفاوت یا متضادگزارش
0 | 0
dualism٢٠:٥٢ - ١٤٠١/٠٤/١٧دوگانه انگاری، �یا این یا آن� انگاری Either/or thinkingگزارش
2 | 0
affect٢٠:٥٩ - ١٤٠١/٠٤/١٣متاثر شدن، متاثر کردن، تاثرگزارش
0 | 0
tame١٠:١١ - ١٤٠١/٠٤/١١به کار گرفتنگزارش
0 | 0
performing arts٠٩:٥٨ - ١٤٠١/٠٤/١١هنرهای اجراییگزارش
0 | 1
repertoire٠٩:٣٢ - ١٤٠١/٠٤/١١انبارهگزارش
0 | 1
trigger١٨:١٣ - ١٤٠١/٠٤/١٠برانگیزانندهگزارش
2 | 0
reflective١٦:٣٤ - ١٤٠١/٠٣/٠٢تاملی، بازاندیشانه ظرفیت فکر کردن یا تامل در مورد عملی که انجام می دهید، در یک فرایند یادگیری مستمر از آن. این مفهوم، به جای تاکید صِرف بر انتقال د ... گزارش
5 | 0
duality١٦:٤١ - ١٤٠١/٠٣/٠٢duality طبقه بندی یک چیز به دو زیرمجموعه یا دو بخش متمایزاست dichotomy تمایز بین دو چیز رقیب یا مخالف یکدیگر استگزارش
5 | 0
reflexive١٦:٣٤ - ١٤٠١/٠٣/٠٢تاملی، بازاندیشانه ظرفیت فکر کردن یا تامل در مورد عملی که انجام می دهید، در یک فرایند یادگیری مستمر از آن. این مفهوم، به جای تاکید صِرف بر انتقال د ... گزارش
7 | 1
dichotomy٢٢:٢٤ - ١٤٠٠/١١/٢٥دو شقگی، دوپارگی duality طبقه بندی یک چیز به دو زیرمجموعه یا دو بخش متمایزاست dichotomy تمایز بین دو چیز رقیب یا مخالف یکدیگر استگزارش
2 | 1
rub shoulders٠١:٠٣ - ١٤٠٠/١١/٢٤در کنارهم قرار گرفتنگزارش
2 | 0
rub shoulders with٠١:٠٣ - ١٤٠٠/١١/٢٤در کنارهم قرار گرفتنگزارش
2 | 0
poly vocality١٥:٢٥ - ١٤٠٠/١١/٢٢چندآوایی، چندتفسیری، چندوجهیگزارش
2 | 0
nomothetic٠٨:٣٣ - ١٤٠٠/١١/٠٩تعمیمی، عام نگر بودنگزارش
0 | 0
idiographic٠٨:٣١ - ١٤٠٠/١١/٠٩تفریدی، خاص نگر بودنگزارش
2 | 0
going concern٢١:٠٩ - ١٤٠٠/١١/٠٤تشکل دایرگزارش
0 | 0
evolutionary٠٨:٣١ - ١٤٠٠/١١/٠٢تکوینیگزارش
12 | 0
given١٠:٥٤ - ١٤٠٠/١٠/٠٣از پیش مشخص از پیش مفروض بدیهی و مسلم از پیش تعیین شدهگزارش
5 | 0
deliberative٠٢:٣٣ - ١٤٠٠/٠٩/٢٩تاملی، ژرف اندیشانهگزارش
5 | 0
agencification١٢:٣٢ - ١٤٠٠/٠٩/١٣کارگزاری سازی، بنگاه سازی، واحدسازیگزارش
0 | 0
contingency١٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٩/١٣احتمالاتی بودن، امکانی بودن، احتمال وقوع، پیشایندی بودنگزارش
2 | 0
timing٠٧:٣٤ - ١٤٠٠/٠٨/٢٥تکرارپذیری در طول زمانگزارش
7 | 0
agency١٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٨/٢٤کارگزاری سازی، بنگاه سازی، واحدسازی agencificationگزارش
5 | 0
embededness٠٨:٣٤ - ١٤٠٠/٠٨/٢٣زمینه مندی، ریشه مندیگزارش
2 | 0
determinism١٩:٢٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧جزمیت، جبرگراییگزارش
2 | 0
multiplicity١٠:٤٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٣تکثرگزارش
9 | 0
polycentric٠٩:٥٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٨چند مرکزی، چند قطبی، مبتنی بر تمرکز زداییگزارش
0 | 0
substantive٢٢:٣٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٢محتواییگزارش
5 | 0
authority٢١:٢١ - ١٣٩٩/٠٩/١٠منابع قدرت، مناصب قدرتگزارش
16 | 0
debunk١٤:٢٥ - ١٣٩٩/٠٨/٣٠مردود شمردن، مردود دانستنگزارش
5 | 1
rootedness١٨:٤٦ - ١٣٩٩/٠٨/٢١ریشه مندی، ریشه داریگزارش
0 | 0
contribution١١:٤٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠نوآوری، ره آوردگزارش
34 | 0
material٠٧:٢٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٩ماده اولیهگزارش
18 | 1
societal٢٢:٥٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٧جامعه گانیگزارش
5 | 1
enculturation١٩:٢٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٦فرهنگ پذیریگزارش
2 | 0
subject١٢:٥٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٦فاعلِ شناسنده :subject پدیده ی موردِ شناسایی :objectگزارش
9 | 0