دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١١,٨٩٧
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣١٦
لایک
لایک
١,٢٢٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٠٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١٧ ساعت پیش
دیدگاه
٠

تصمیمگیری های خرد و اندک اندک جلو رفتن با توجه به شرایط

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

مفهومی فلسفی از دلوز است که در فارسی �درون ماندگار� و �درون باشنده� ترجمه شده است که معادلهایی نارسا هستند. شاید معادلهای پیشنهادی زیر تا حدودی بتوا ...

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

شدن، شوند مفهومی فلسفی است که به فرایندهای همیشگی پویایی، تغییر و دگرگونی جهان هستی دلالت دارد.

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

به صورت اسم، به معنای �موجودیت منحصربه فرد� یا �عنصر منحصربه فرد� است

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

نقل به مضمون: حضور داشتن و جاری بودن چیزها در یکدیگر در یک سطح هستی شناختی ( نوعی تفکر شبکه ای پویا ) ( در مقابل استعلا و سلسله مراتب وجودی ) معادل ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.