برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آ-ف

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به کار بردن و پیاده کردن (اگر مثلا منظور مطلب یامکالمه باشد) ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

2 کنار آمدن (با)- راه آمدن (با)- فراموش کردن ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

3 طرح ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

4 افزونه ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

5 پوشش دادن ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

6 درگاه-ورودی ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

7 متعاقبا ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

8 نمایش دادن-گردآوری اطلاعات و به صورت لیست در آوردن آنها ١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

9 باریکه یا پرتو (اگر برای نور به کار رود)--->streaks of light ١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

10 بزنامه ی تلویزیونی ١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

11 آنلاین تماشا کردن ١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 deceit
• She won her promotion by deceit.
• او ترفیعش را با حیله گرفت
١٣٩٧/٠٥/١٨
|