بهمن حکمتی زاده

بهمن حکمتی زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهknee slapper١٩:١٥ - ١٤٠٠/٠٨/٢٥خیلی خنده دار ، خیلی بامزه توضیحات: منظور از knee slapper جوک یا لطیفه یا حکایت یا. . . است که خیلی خنده دار یا بامزه باشد. https://www. collinsdic ... گزارش
0 | 0
overview٢٢:٠١ - ١٤٠٠/٠٨/٢٢شرح کلی و اجمالی، توصیف کلی و اجمالی https://dictionary. cambridge. org/dictionary/english/overview?q=overviewگزارش
0 | 0
be between jobs١٥:٣٣ - ١٤٠٠/٠٨/٠٥در جستجوی کار - جویای شغل توضیح : عبارت be between jobs دلالت بر آن دارد که شخص فعلاً بیکار است ولی به طور فعال به دنبال کار می گردد. لذا این عبارت ر ... گزارش
0 | 0
be in the running١٤:٤٤ - ١٤٠٠/٠٨/٠٥شانس بالائی برای به دست آوردن شغلی یا جایزه ای را داشتن https://www. collinsdictionary. com/dictionary/english/be - in - the - runningگزارش
0 | 0
rule sth or sb out١٤:٢٠ - ١٤٠٠/٠٨/٠٥به طور رسمی اظهار کردن و یا تصمیم گرفتن که چیزی غیر ممکن است یا واقع نخواهد شد یا این که چیزی یا شخصی مناسب نیست. https://dictionary. cambridge. org ... گزارش
0 | 0
prescription medication٢٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٧/٢٤داروی نیازمند نسخه منظور از عبارت prescription medication دارویی است که داروخانه صرفاً با تجویز پزشک مجاز به دادن آن است. https://www. lawinsider ... گزارش
2 | 0
prescription medications٢٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٧/٢٤منظور از prescription medications داروهائی هستند که داروخانه فقط با تجویز پزشک مجاز به دادن آن ها است.گزارش
0 | 0
interrogative pronoun١٧:٠٢ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨ضمیر پرسشی ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی عبارتند از who, whom, what, which, whose https://commongroundinternational. com/learning - english/interrogati ... گزارش
0 | 0
present company ecluded١١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨excluded و نه ecludedگزارش
2 | 0
outro١٤:٢٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥قطعه پایانی، تکه آخر https://www. merriam - webster. com/dictionary/outroگزارش
2 | 0
moustached١٣:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/١١سبیلو، سبیل دار، دارای سبیل https://www. ldoceonline. com/dictionary/moustachedگزارش
0 | 0
peer١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧نگاه کردن با دشواری و دقت ( به دلایلی مانند دوری مسافت، تاریکی ، مه و . . . ) مثال ها : . The driver was peering into the distance trying to read th ... گزارش
2 | 0
function٠٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٤( در کامپیوتر ) فرایند، روند، روال ، روش مستند: در آدرس کامپیوتری https://dictionary. cambridge. org/dictionary/english/function به عنوان یکی از معان ... گزارش
2 | 0
care about١٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/٢٤دوست داشتن، عزیز شمردن، عشق ورزیدن https://idioms. thefreedictionary. com/care aboutگزارش
7 | 0
audio١٧:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/٢٣صدای ضبط شده https://dictionary. cambridge. org/dictionary/english/audioگزارش
0 | 0
laugh out loud١٣:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/١٩خیلی خنده دار https://dictionary. cambridge. org/dictionary/english/laugh - out - loudگزارش
0 | 1
he was on a drip for three days١٣:٣١ - ١٤٠٠/٠١/٠٩او سه روز زیر سِرُم بودگزارش
0 | 0
uncommonly١٨:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٤خیلی - بشدت https://dictionary. cambridge. org/dictionary/english/uncommonlyگزارش
5 | 0
set to work٠٠:١٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٢شروع به کار کردن ( به ویژه به طور مصمم یا با اشتیاق ) https://www. macmillandictionary. com/dictionary/british/set - to - workگزارش
2 | 0
spite١٨:٤٥ - ١٣٩٩/١٠/١٢عمداً اذیت کردن، از روی قصد آزار دادن، تعمداً ناراحت کردن https://dictionary. cambridge. org/dictionary/english/spite مثال: . I almost think he died ... گزارش
2 | 1
got someone's six٠٩:١٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٢هوای کسی را داشتن، از کسی حمایت کردن https://www. businessinsider. com/15 - common - phrases - civilians - stole - from - the - us - military - 2015 ... گزارش
2 | 0
shall١٣:٥٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧. . . [ جمله استفهامی ] میل دارید که . . . ؟ ، موافقید که . . . ؟، اجازه می دهید که . . . ؟، آیا. . . ؟ نقل از فرهنگ انگلیسی - فارسی محمد رضا جعفری ... گزارش
7 | 0
leechlike١٣:١٠ - ١٣٩٩/٠٧/١٧زالو صفت https://www. vocabulary. com/dictionary/leechlikeگزارش
2 | 0
be on a drip٠١:٠١ - ١٣٩٩/٠٦/١٧زیرِ سِرُم بودن مثال: . He was on a drip for three days https://dictionary. cambridge. org/dictionary/english/dripگزارش
2 | 0
contronym١١:٠٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢٨واژه ای که دو معنای متناقض دارد. https://www. merriam - webster. com/dictionary/contronymگزارش
0 | 0
people pleaser٢٣:٢٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢٦people pleaser انسانی است که بسیار برایش اهمیت دارد دیگران در مورد او چه می اندیشند. وی می خواهد همواره محبوب و مورد تائید باشد. معادل فارسی مناسبی ب ... گزارش
18 | 1
idiosyncrasy٠٦:٣٨ - ١٣٩٩/٠٣/٢١ویژگیِ غیرعادی، ویژگیِ عجیب، عادتِ عجیب، روشِ عجیب، رفتارِ عجیب https://dictionary. cambridge. org/dictionary/english/idiosyncrasyگزارش
16 | 0
straitlaced٠١:٥٧ - ١٣٩٩/٠١/١٤سخت گیر، مقرراتی، متعصب، خشکه مقدس https://www. collinsdictionary. com/dictionary/english/strait - laced https://www. dictionary. com/browse/strait ... گزارش
9 | 0
frenemy٠٠:٥٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٩دوست و رقیب دوستِ متعارض https://www. lexico. com/en/definition/frenemyگزارش
5 | 1
denarian١٤:٢٧ - ١٣٩٩/٠١/٠٣شخصی که بین 10 لغایت 19 سال سن دارد https://www. collinsdictionary. com/submission/20786/denarianگزارش
2 | 0
millipede٢١:٠٣ - ١٣٩٨/١٢/١٠هزار پای علف خوار، هزارپای گیاه خوار توضیح: دو نوع هزارپا داریم. وقتی می گوئیم هزارپا معمولاً آن چه در ذهن مخاطب فارسی زبان مجسم می شود هزارپائی است ... گزارش
7 | 0
buff up١٥:٢٦ - ١٣٩٨/١٢/٠٢( با ورزش ) عضلانی تر کردن ، نیرومندتر کردن، قوی تر کردن _ عضلانی تر شدن، نیرومندتر شدن، قوی تر شدن مستند: https://www. merriam - webster. com/dictio ... گزارش
5 | 0
stander by٢١:٣٩ - ١٣٩٨/١١/٢٩فردِ حاضر مستند: https://findwords. info/term/stander - byگزارش
0 | 0
باج گیری٢١:١٥ - ١٣٩٨/١٠/٢٨protection racketگزارش
0 | 0
protection racket٢١:١٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٨باجگیری گزارش
2 | 0
whiteout٠١:٢٤ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧پوشاندن یا مبهم کردن با ماده ای سفید رنگ مستند: در آدرس اینترنتی https://idioms. thefreedictionary. com/white out به عنوان یکی از معانی white out نو ... گزارش
9 | 1
aisle١٨:٤٢ - ١٣٩٨/٠٨/٢٠� در فروشگاه های بزرگ � ردیف توضیح: در فروشگاه های بزرگ مشتری، در بین راهروهای باریکی که دو طرف آن قفسه هائی از اجناس است حرکت می کند تا اجناس مورد ن ... گزارش
71 | 1
for good measure١٧:٤٠ - ١٣٩٨/٠٨/٢٠برای محکم کاری مستند: http://edmontonenglishschool - learningenglishonline. com/free - training/for - good - measure/ گزارش
28 | 0
tap into١١:٣٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٨بهره برداری کردن از استفاده کردن از مستند: در آدرس اینترنتی https://dictionary. cambridge. org/dictionary/english/tap - into - sth به عنوان معنی عبار ... گزارش
32 | 0
as far as١١:٥٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٠در ارتباط با دربارۀ در موردِ در رابطه با مستند: در آدرس اینترنتی https://www. merriam - webster. com/dictionary/as far as در موردِ یکی از معانی as ... گزارش
80 | 1
challenging١٥:١٦ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥آزمونِ دشوار more challenging آزمونِ دشوارتر most challenging دشوارترین آزمون توضیح: در آدرس اینترنتی https://dictionary. cambridge. org/dictionary/e ... گزارش
2 | 1
put someone on١١:٤٣ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥کسی را دست انداختن توضیح: در آدرس اینترنتی https://dictionary. cambridge. org/dictionary/english/put - someone - on به عنوان معنی عبارت put someone ... گزارش
12 | 0
looking١٦:٥٢ - ١٣٩٨/٠٧/٢٦به ظاهر، ظاهراً توضیح: در آدرس اینترنتی https://dictionary. cambridge. org/dictionary/english/looking به عنوان معنی looking - نوشته شده: :having the ... گزارش
16 | 1
land mine١٠:٣٧ - ١٣٩٨/٠٧/٢٢مینِ زمینیگزارش
2 | 1
plaster٢١:١٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٩چسبِ زخمگزارش
32 | 1
down the drain١٢:٥٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٩هدر رفتن ، تلف شدن ، از بین رفتن، ضایع شدن توضیح : در آدرس اینترنتی https://dictionary. cambridge. org/dictionary/english/down - the - drain در مورد ... گزارش
16 | 0
optionally١٠:٣١ - ١٣٩٨/٠٧/١١به طور اختیاری، به طور انتخابیگزارش
7 | 0
defecate١٩:٥٧ - ١٣٩٨/٠٧/٠٩مدفوع کردن، ریدن توضیح : در آدرس اینترنتی https://dictionary. cambridge. org/dictionary/english/defecate به عنوان معنی واژه defecate نوشته شده: to pa ... گزارش
12 | 0
pooh١٩:٥١ - ١٣٩٨/٠٧/٠٩پیف توضیح 1 : واژه pooh هنگام استشمام بوی بد برای بیان کراهت گفته می شود بنا بر این معادل فارسی آن را می توان � پیف � در نظر گرفت توضیح 2: در آدرس ... گزارش
0 | 0
proposition٢١:٢٢ - ١٣٩٨/٠٥/٢٦عقیده توضیح: در آدرس https://dictionary. cambridge. org/dictionary/english/proposition به عنوان یکی از معانی واژه proposition نوشته شده: an idea or o ... گزارش
9 | 0