پوریا حسنی

پوریا حسنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdisplaced١١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٩/١١سرگردان، گیج، بلاتکلیفگزارش
0 | 0
socioecological٠٩:١٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٠اجتماعی - اکولوژیکگزارش
0 | 0
craftspersonship٠٧:٠٠ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠صنعت گریگزارش
0 | 0
inclusion١١:١٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥به حساب آوردن؟!گزارش
5 | 0
maligned١٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥تحریف شدهگزارش
0 | 0
grooming٢٠:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/١١هرسگزارش
2 | 0
religious conscience١١:١٠ - ١٤٠٠/٠٦/٠٤شعائر مذهبیگزارش
0 | 0
rear area headquarters١٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٦/٠٢منطقه عقبگزارش
0 | 0
breath of fresh air١١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٧شخصی که تغییر به وجود میاره منادیِ تغییرگزارش
7 | 0
on one occasion١١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤در برهه ایگزارش
0 | 0
tight١٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤سختگیرانه Tight Monetary Policy سیاستِ سختگیرانه پولیگزارش
2 | 0
bread and butter١٨:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣نانِ شبگزارش
0 | 0
social good٠٨:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢١موهبتِ اجتماعیگزارش
0 | 0
room٠٨:٠٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢١عرصهگزارش
2 | 0
balancer١١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٤موازنه گرگزارش
0 | 0
embarrassment٠٨:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣آبروریزی گزارش
12 | 0
speak for yourself١٣:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥اصطلاحی که معنای دفاع کردن از خود/عقیده یا طرز تفکر خود رو هم می دهگزارش
5 | 1
funny money١٢:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٣پول بی ارزشگزارش
0 | 1
throw light on١٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٤مراد �در اختیار گذاشتنِ اطلاعات� استگزارش
0 | 0
income support٠٧:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠٩منابع حمایت مالیگزارش
0 | 0
glamour٠٨:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤جذابیتگزارش
9 | 0
public figure٠٩:٥٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٧چهره ی سرشناسگزارش
9 | 0
begging١١:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/٢٦تمناگزارش
9 | 0
naive١٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٤به نظرم ساده دل واژه ی مناسبی هست چون ساده لوح بار معنایی منفی داره و بیشتر نزدیک به حماقت هستگزارش
9 | 1
solemn١٤:٠٦ - ١٤٠٠/٠١/٢٣در برخی موارد �مهم�گزارش
0 | 0
impoverishment٠٦:٥٩ - ١٤٠٠/٠١/٢١فقر گستردهگزارش
0 | 0
self promotion٠٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠١/١٦خودنماییگزارش
5 | 1
annexed٠٩:١٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٤الحاقگزارش
2 | 0
tough as nails١١:٠١ - ١٣٩٩/١١/١٨مثلِ کوه استوارگزارش
0 | 0
disparagement١١:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/٢٦هتکِ حرمتگزارش
2 | 0
administration٢٣:١٢ - ١٣٩٩/١٠/١٩هیئت دولتگزارش
5 | 0
irrepressibly١٧:١٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦غیرِ قابلِ کنترلگزارش
0 | 0
bipartisan٢٣:٢٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤فراحزبیگزارش
2 | 1
petri dish٠٨:٥٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٠بستر رشدگزارش
7 | 0
rosy١٨:٢٥ - ١٣٩٩/٠٨/٠٩گل و بلبلگزارش
16 | 0
muzzle١٤:٥٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤ممنوع التصویر جلوی کار و حضور کسی رو گرفتنگزارش
0 | 0
dramatize١٠:١٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٣اغراق شدهگزارش
9 | 1
reservations٢٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠٦/٠٨تردیدگزارش
32 | 1
colorful٢٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠٦/٠٨آب و تابگزارش
2 | 1
house chamber٠٨:٥٦ - ١٣٩٩/٠٦/٠٨تالارِ مجلس [نمایندگان]گزارش
2 | 0
pendant٠٨:٤٦ - ١٣٩٩/٠٦/٠٨پلاک ( که به گردنبند آویزان می کنند. ) گزارش
16 | 0