برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Pouria

pouria.rasooli@yahoo.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نخاله ساختمانی ١٣٩٩/١٠/٢١
|

2 to attract customers to a shop or business

جذب مشتری کردن
١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

3 در کمال ناباوری ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

4 To indicate or signify the direction or location of someone or something. ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

5 If people pour into or out of a place, they go there quickly and in large numbers ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

6 thugs = اراذل و اوباش ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

7 a person who is contagious has a disease that can be passed to another person by touch

ناقل
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

8 حساس ( از لحاظ پر اهمیت بودن) - سرنوشت ساز

مثلا :


high-stakes battle جدال حساس

high-stakes contest مسابقه حساس

١٣٩٨/١٢/١٣
|

9 * (در مورد قیمت و آمار ) = جهش ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

10 بی تفاوتی ١٣٩٨/١١/٠٥
|

11 از سر گرفتن‌


Vietnam restored diplomatic relations with South Korea on December 22
ویتنام روابط دیپلماتیک با کره جنوبی را از سر گرفت.
١٣٩٨/١١/٠٤
|

12 افتضاح ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

13 to stop doing something or being involved in something

کنار گذاشتن (یه کار یا فعالیت)


I wanted to get out of teaching.
خواستم ت ...
١٣٩٨/١٠/٠٧
|

14 (در مورد رفتار ) = خشک و رسمی ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

15 تا حد امکان ، تا جایی که ممکنه ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

16 آفت دهان.

همچنین اَمریکنش میشه. canker sore
١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

17 (pack sth into sth )


to manage to do a lot of activities in a
limited period of time
١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

18 بو ( به خصوص بوی نامطبوع و بد ) ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

19 بارز ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

20 (در مورد بو و عطر ) = پیچیدن

(در مورد باد و نسیم ) = وزیدن
١٣٩٨/٠٩/١٩
|

21 making somebody look more attractive

١٣٩٨/٠٩/١٣
|

22 1To exit slowly and often stealthily

خارج شدن از یه مکان به صورت دزدکی و یواشکی

The cat crept out from under the bush
to see if the ...
١٣٩٨/٠٩/١١
|

23 جایگاه ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

24 در مورد کتاب ، رمان و آثار هنری میشه " درخشان " هم ترجمش کرد.
١٣٩٨/٠٩/١٠
|

25 کسب کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

26 دست نگهداشتن ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

27 سرگرم شدن با چیزی ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

28 رایج ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

29 بصورت مکتوب ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

30 تفکیک قائل شدن ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

31 استناد کردن ، اشاره کردن ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

32 I couldn't care less
واسم مهم نیست - برام اهمیتی نداره
١٣٩٨/٠٦/١٣
|

33 استدلال ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

34 هزینه بر ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

35 همبستگی ، وحدت ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

36 نظام مند ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

37 با حال تر کردن یا شدن ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

38 برجسته کردن ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

39 the ability to communicate with people in a friendly way and therefore deal with
them effectively, especially in business:

(روابط عمومی)
١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

40 شر درست کردن ، شر شدن ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

41 to take goods or people somewhere by plane
( فرستادن و حمل هوایی اجناس یا انسانها )

مثال ۱:US planes have been flying food
and medical ...
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

42 خود رو قانع کردن برای انجام کاری(مخصوصا اون کاری که ازش میترسی)
-جسارت به خرج دادن
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

43 ماندگار ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

44 از زیر تنبیه و جریمه در رفتن ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

45 to put something into a small space, especially in order to protect, hide, carry, or hold it ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

46 فکر کردن در مورد یه موضوع یا مساله ی و سنجیدن همه نتایج و عواقب احتمالی اون.

١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

47 استقلال داشتن در تصمیم ، نظر ، عقاید

have an independent mind or attitude
١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

48 زوده واسه قضاوت کردن ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

49 چنگی به دل نمیزنه ، تعریفی نداره ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

50 با این اوصاف،
پس با این تفاسیر
١٣٩٧/١٢/١١
|