تاریخ
٦ ماه پیش
متن
He always acts the martyr when he has to do the housework.
دیدگاه
٠

او همیشه هنگام تمیز کردن خانه مانند یک فرد مظلوم رفتار می کند.

تاریخ
٦ ماه پیش
متن
Killing him would only make him a martyr.
دیدگاه
٠

کشتن او فقط یک شهید از او خواهد ساخت.

تاریخ
٧ ماه پیش
متن
They are vying for the top ranking.
دیدگاه
٠

آنها برای برترین مقام در حال رقابت هستند.

تاریخ
٧ ماه پیش
متن
We may pour out our hearts about the situation in which we find ourselves, expressing our trust, hope and confidence.
دیدگاه
٠

ما شاید احساس خود را در مورد شرایطی که در آن قرار گرفته ایم به بیرون بریزیم و اعتماد ، امید و عزتِ به نفس خود را بروز دهیم.

تاریخ
٧ ماه پیش
متن
Would you pour out the tea?
دیدگاه
٠

میشه چایی بریزی؟

تاریخ
٧ ماه پیش
متن
Pour out the flour on a clean work surface.
دیدگاه
٠

آرد را بر روی یک سطح تمیزِ کار خالی کنید.

تاریخ
٧ ماه پیش
متن
We listened to him pour out his troubles.
دیدگاه
٠

ما به او گوش دادیم تا مشکلاتش را به بیرون بریزد.

تاریخ
٧ ماه پیش
متن
Pour out the water left in the bucket.
دیدگاه
٠

آب باقی مانده در سطل را خالی کنید.