برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پویان کرمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حسرت به دل ماندن ١٣٩٦/١٢/١١
|

2 متوقف کردن، موقوف کردن، چوب لای چرخ گذاشتن ١٣٩٦/١٢/٠١
|

3 عمرش به دنیا نیست ١٣٩٦/١٢/٠١
|

4 اداء کامل ١٣٩٦/١١/٣٠
|

5 خوش‌خط‌وخال، خوش‌نقش‌ونگار، حیله‌گر، زیرک ١٣٩٦/١١/٢٤
|

6 آشنایی‌زدایی ١٣٩٦/١١/٢٤
|

7 نامتجسّد ١٣٩٦/١١/٢٢
|

8 متجسّد ١٣٩٦/١١/٢٢
|

9 تسخیر کردن، مسخر کردن ١٣٩٦/١١/١٧
|

10 خیز برداشتن به سوی، دست بردن به سوی ١٣٩٦/١١/١٤
|

11 لنفسه، درخود، خود به خودی ١٣٩٦/١١/١٢
|

12 ادعای مالکیت کردن، انجام امور قانونی ثبت مالکیت ١٣٩٦/١١/١٢
|