پوریا برزعلی

پوریا برزعلی علاقمند به اندیشیدن، تفکر انتقادی و تحلیلی، آموختن، خواندن و نوشتن.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهburpee١٩:١٣ - ١٤٠٠/٠١/٠١ورزش بشین و پاشو ( در مدارس میگفتن: برپایی ) تقریبا معادل squatگزارش
2 | 1
subtle١١:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/٠١( صفت است و دو معنی تقریبا متضاد دارد که بسته به جمله معنا پیدا میکند ) 1 - جزئی ، نامحسوس 2 - کوچک اما مهمگزارش
18 | 0
stumbling block١٧:١٣ - ١٣٩٩/١٢/٣٠مانعگزارش
7 | 0
pigeonhole١٢:٣٥ - ١٣٩٩/١٢/٣٠1 - ( اسم ) لانه کبوتر 2 - ( اسم ) قفسه نامه های پستی 3 - ( فعل ) طبقه بندی کردن ، دسته بندی کردنگزارش
9 | 0
microevolution١٠:٥٨ - ١٣٩٩/١٢/٣٠تکامل خردگزارش
0 | 0
wayside١٧:٢٢ - ١٣٩٩/١٢/٢٩If someone falls by the wayside, they fail to finish an activity, and if something falls by the wayside, people stop doing it, making it, or using it ... گزارش
5 | 0
outrage١٣:١٨ - ١٣٩٩/١٢/٢٩خشم شدیدگزارش
30 | 0
prodigy١١:٢١ - ١٣٩٩/١٢/٢٩someone with a very great ability that usually shows itself when that person is a young child جوان یا کودک با استعداد ( اسم )گزارش
7 | 1
well stocked٢٠:١٨ - ١٣٩٩/١٢/٢٧( صفت ) پر کالاگزارش
9 | 0
slap up١٩:٤١ - ١٣٩٩/١٢/٢٧( صفت ) غذای مفصل در رستورانگزارش
12 | 0
mooch١٩:١٨ - ١٣٩٩/١٢/٢٧یه جورایی شاید معنی �گدایی کردن� بدهگزارش
2 | 1
burgeon١٨:١٤ - ١٣٩٩/١٢/٢٧رشد و توسعه سریع کردنگزارش
2 | 0
other times١١:١٠ - ١٣٩٩/١٢/٢٥Sometimesگزارش
2 | 0
all hands٠٨:٣٨ - ١٣٩٩/١٢/٢١involving everyone who works for a company or an organization همه افراد یک سازمان / تیم ( صفت )گزارش
0 | 0
yearning٠٨:٣٠ - ١٣٩٩/١٢/٢١اشتیاق ( اسم )گزارش
7 | 0
off the table٠٨:٢٣ - ١٣٩٩/١٢/٢١no longer being considered چیزی که دیگه بررسی نمیشه ( مثلا چون قدیمی شده یا تاریخش گذشته )گزارش
5 | 0
risk objective٠٩:٢٤ - ١٣٩٩/١٢/٢٠An investor objective that addresses risks associated with project and program financing and design.گزارش
0 | 0
reporting relationship٠٨:٣٨ - ١٣٩٩/١٢/١٩ارتباط سازمانی ، ارتباط بین پرسنل یا واحدهای یک سازمان Reporting relationships refers to an organizational structure in which every employee is plac ... گزارش
2 | 0
notion٢٠:٠٢ - ١٣٩٩/١٢/١٣اندیشهگزارش
2 | 0
contingent motivator١٩:٤٥ - ١٣٩٩/١٢/١١مشوق مشروطگزارش
0 | 0
functional fixedness١٨:٥٤ - ١٣٩٩/١٢/١١[روانپزشکی] تثبیت کارکردی. یک آمایه مفهومی که در آن اشیاء مورد استفاده برای کارکردی خاص فقط برای آن کارکرد مفید شناخته می شوند هر چند در سایر زمینه ه ... گزارش
0 | 0
co build١٩:٤٦ - ١٣٩٩/١٢/٠٨ساختن مشترکگزارش
5 | 0
scant regard١٢:٤٥ - ١٣٩٩/١٢/٠٨کم توجهیگزارش
2 | 0
ritual١٨:٤٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٦رسم یا تشریفات آیینیگزارش
5 | 0
blurred١٨:٠٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٤مبهم، تارگزارش
14 | 1
flawed٠٨:٠٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٤ناقصگزارش
14 | 0
run of the mill١٨:٠٤ - ١٣٩٩/١١/٢٧ordinary and not special or exciting in any way معمولیگزارش
5 | 0
in kind contribution٠٩:٤٢ - ١٣٩٩/١١/٢٢حمایت غیرنقدیگزارش
2 | 0
well award١٧:٣٦ - ١٣٩٩/١١/١٠به خوبی آگاهگزارش
2 | 0
painstaking٠٨:٤٨ - ١٣٩٩/١١/٠٨پرزحمتو موشکافانهگزارش
7 | 1
discrepancy١٨:١٢ - ١٣٩٩/١١/٠٦مغایرت، ناهمخوانیگزارش
2 | 1
discouraged١٨:١٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٨( صفت ) مایوس، دلسردگزارش
7 | 1
far reaching١٧:٣٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٨بسیگزارش
5 | 1
walk in١٣:١٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٦مراجعه مستقیم ( بدون قرار قبلی )گزارش
14 | 0
two way trade١٨:٤٤ - ١٣٩٩/١٠/١٨تجارت/ تبادل کالا به کالاگزارش
0 | 0
smash hit١٩:١٥ - ١٣٩٩/١٠/١٥نمایش/کنسرت/و. . . عالیگزارش
2 | 0
mere entertainment١٢:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/١٤سرگرمی صرفگزارش
0 | 0
as regards٠٩:٥٣ - ١٣٩٩/١٠/١٢in connection withگزارش
5 | 1
bright eyed١٤:٢٦ - ١٣٩٩/١٠/٠١مشتاق، پر اشتیاقگزارش
5 | 0
executive committee١٣:٣٢ - ١٣٩٩/١٠/٠١کمیته اجرایی گزارش
2 | 0
executive committee١٣:٣١ - ١٣٩٩/١٠/٠١هیئت اجراییگزارش
2 | 0
generalist١١:١١ - ١٣٩٩/١٠/٠١کارشناس عمومیگزارش
5 | 0
under funded٠٩:٠٩ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠تامین بودجه ناکافیگزارش
2 | 0
as suddenly as١٣:٠٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩به همان ناگهانیگزارش
2 | 0
holacracy١٣:٠٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨ساختار سازمانی مسطح یا درهم تنیدهگزارش
2 | 0
funny looking١٠:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧ظاهر بامزهگزارش
2 | 0
hero's welcome١٨:٥٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤خوش آمد قهرمانانهگزارش
5 | 0
dog food١٤:١٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٣۱. غذای سگ ۲. پیش مرگ ( [از پرسنل یک شرکت] از محصول یا خدمات توسعه یافته توسط آن شرکت استفاده می کنند تا قبل از اینکه در دسترس مشتریان قرار گیرد ، آن ... گزارش
5 | 0
conservative party١١:٣٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٣حزب محافظه کارگزارش
7 | 0
meant that٢٠:١٩ - ١٣٩٩/٠٩/١٨به این معنی بودگزارش
2 | 1