پوریا برزعلی

پوریا برزعلی علاقمند به اندیشیدن، تفکر انتقادی و تحلیلی، آموختن، خواندن و نوشتن.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcocreate١٨:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٠Co - creation is engaging in an intentional relationship in order to make something together هم آفرینی - آفرینش مشارکتی - خلق مشترک - همکاریگزارش
0 | 0
psychological contract١٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٩The term 'psychological contract' refers to individuals' expectations, beliefs, ambitions and obligations, as perceived by the employer and the worke ... گزارش
0 | 0
psychological contract١٢:١٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٩The term 'psychological contract' refers to individuals' expectations, beliefs, ambitions and obligations, as perceived by the employer and the worke ... گزارش
0 | 0
brain hijack١٩:٤٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٤ربایش مغزی یا ربایش آمیگدال ( نام علمی: Amygdala hijack ) به یک پاسخ شخصی و عاطفی اشاره دارد که در پاسخ به محرک خارجی، فوری، پرتلاطم و بیش از اندازه ... گزارش
0 | 0
keep it simple١٩:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٢ساده نگهش دار اصل سادگی: یا انجام کار به ساده ترین و بدیهی ترین روش یا اصل کیس ( به انگلیسی: KISS principle ) عنوان اصلی است که توسط کلی جانسون ( به ... گزارش
0 | 0
employee engagement١٧:٢٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨تعهد شغلیگزارش
0 | 0
employee engagement١٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨تعلق خاطر کارکنانگزارش
0 | 0
chief administrative officer١٩:٠٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣مدیر ارشد اداریگزارش
0 | 0
longitudinal study١٧:٤٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢مطالعه /بررسی طولی. یک روش پژوهشی برای مطالعه فرد در گستره زمان و ارزیابی وی در فواصل منظم زمانیگزارش
2 | 0
cross functional integration١٦:٠٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢ادغام عملکرد متقابلگزارش
0 | 0
nominal ledger١٢:٣٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢دفتر کلگزارش
2 | 0
overview١٧:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠نظر اجمالی a short description of a subject or situation that gives the main ideas without explaining all the detailsگزارش
2 | 0
well acquainted١٨:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٩به خوبی آشنا، به خوبی آگاه ، کاملا آشنا و آگاه در مورد یک شخص یا موضوعگزارش
0 | 0
computer literate١٨:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٩سواد کار با کامپیوتر داشتن، سواد کامپیوتریگزارش
0 | 0
what is missing١٢:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩چه چیزی جا افتاده? چه چیزی مفقود شده است؟ گزارش
2 | 0
safe and sound١١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨not hurt or damaged صحیح و سالم مثال: Three days later, the hikers were found safe and sound.گزارش
0 | 0
magnitude١٠:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨the large size or importance of something بزرگی و اهمیت ( اسم )گزارش
0 | 0
herculean١٠:١١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨needing great strength and determination بسیار دشوار ( صفت )گزارش
0 | 0
espouse٠٨:٤٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧to support an activity or opinionگزارش
0 | 0
enact٠٨:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧( فعل ) 1 - to perform a story or play اجرا/بازی کردن ( نمایش ) 2 - قانون گذاشتن to make a law, or to make an idea into a lawگزارش
2 | 0
rule of thumb١٤:٢٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦1 - حساب سر انگشتی 2 - قاعده کلی و تجربی ( علمی و دقیق نیست )گزارش
0 | 0
shap up١٧:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٢to develop توسعه دادن ( عبارت فعلی )گزارش
0 | 0
culturally sensitive٠٨:١٦ - ١٤٠٠/٠٣/٣١Cultural sensitivity, also sometimes referred to as cross - cultural sensitivity or simply cultural awareness, is the knowledge, awareness, and accep ... گزارش
2 | 0
terraced house١٩:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨=rowhouseگزارش
2 | 0
crowd sourcing١٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦جمع سپاریگزارش
0 | 0
social loafing١٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦Social loafing describes the tendency of individuals to put forth less effort when they are part of a group. Because all members of the group are poo ... گزارش
0 | 0
social loafing٠٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦تنبلی گروهیگزارش
0 | 0
nimble١٨:٥٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤quick and exact either in movement or thoughts فرز و زیرک ( صفت )گزارش
0 | 0
hanker١٨:٤٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤to have a strong desire for something ( فعل ) اشتیاق شدید داشتنگزارش
2 | 0
job hopper١٨:٤٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤فردی که بسیار تغییر شغل می دهد گزارش
2 | 0
alpha male٠٨:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤نر غالب، نر برتر، نر رهبرگزارش
5 | 0
high achiever٠٧:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤a person who achieves more than the average person in their work [فرد] با عملکرد بالا ( صفت )گزارش
0 | 0
ongoing٠٧:٥٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤جاری و در حال پیشرفت ( صفت )گزارش
5 | 0
reality bites١٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣حقایق تلخ - تلخی های واقعیتگزارش
0 | 0
hire١٨:١٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣an employee کارمند ( اسم ) ( البته فعل هم هست )گزارش
2 | 0
boost١٨:٤٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢١to improve or increase something بهبود/ افزایش دادن ( فعل )گزارش
5 | 0
construction١٠:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/١٨( اسم ) ۱. ساخت و ساز ۲. سازه ( بنا، ساختمان )گزارش
2 | 0
intransigent١٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٧refusing to change your opinions or behaviour لجباز ( adjective )گزارش
0 | 0
play small١٢:٥٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٧to avoid risks and actions that might cause problems or make you feel uncomfortable, with the result that you might not achieve what you want to achi ... گزارش
7 | 0
illumination١١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٥( noun ) روشنایی - اشراق - lightگزارش
0 | 0
action and reflection١٧:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٣action and reflectionگزارش
0 | 0
good measure١٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٣in addition/ in addition to what has already been done or said. گزارش
0 | 0
spoon feed١٢:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٣( فعل ) 1 - با قاشق غذا دادن to feed a baby or other person using a spoon 2 - به کسی آنقدر کمک یا اطلاعات دادن که شخص خودش نیازی به امتحان کردن نداش ... گزارش
2 | 0
signpost١٩:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/١١a pole with a sign on it, esp. showing the way to a place or the name of a road جهت دادن ( راهنمایی کردن )گزارش
0 | 0
confidentiality١٨:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/١١the state of being confidential رازداریگزارش
0 | 0
address١٧:٤٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨1 - آدرس، نشانی ( اسم ) 2 - مورد ملاحظه قرار دادن ( فعل ) to give attention to or deal with a matter or problemگزارش
2 | 0
rest on١٩:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٣١to depend on something وابسته بودنگزارش
0 | 0
underfunding١٩:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٣١کمبود بودجهگزارش
2 | 0
vice president١٣:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦( مخففش میشود : VP ) 1 - معاون رئیس جمهور the elected official immediately below the president who is elected with the president every four years 2 ... گزارش
2 | 0
ship out١٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦to leave a situation ترک کردن - خارج شدنگزارش
0 | 0