پوریا برزعلی

پوریا برزعلی علاقمند به اندیشیدن، تفکر انتقادی و تحلیلی، آموختن، خواندن و نوشتن.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpool٠٦:١٨ - ١٤٠١/١١/١٣در حالت فعلی به معنی: آمیختنگزارش
0 | 1
decorum١٦:٥٩ - ١٤٠١/١١/٠٧behaviour that is controlled, calm, and polite رفتار بجا - رفتار درستگزارش
2 | 0
umbrage٢١:١٥ - ١٤٠١/١٠/٢٢رنجش ( اسم ) to feel upset or annoyed, usually because you feel that someone has been rude or shown no respect to youگزارش
0 | 0
mentalist٢٠:٠١ - ١٤٠١/١٠/٢٢ذهن خوان a magician who performs feats that apparently demonstrate extraordinary mental powers, such as mind - reading.گزارش
5 | 0
yearning١٨:٢١ - ١٤٠١/١٠/١٤1 - اشتیاق ( اسم ) 2 - آرزو یا حسرت دیرینهگزارش
0 | 0
flux١٧:١٩ - ١٤٠١/١٠/٠٨continuous change تغییرات پی در پیگزارش
2 | 0
c suite١٧:١٣ - ١٤٠١/١٠/٠٨سطح مدیران اجراییگزارش
0 | 0
collateral١٧:٥٨ - ١٤٠١/١٠/٠٦additional but subordinate; secondary. ثانوی، جنبیگزارش
9 | 0
self justification١٦:٣٣ - ١٤٠١/١٠/٠٦تبرئۀ نفس ( توجیه خویشتن - خود توجیهی )گزارش
0 | 0
laissez faire١٦:١٣ - ١٤٠١/١٠/٠٦unwillingness to get involved in or influence other people's activities عدم مداخله عدم دخالتگزارش
0 | 0
par١٢:٥٢ - ١٤٠١/١٠/٠٦the usual standard or condition حالت استاندارد و عرفگزارش
5 | 0
impart٠٩:٠٥ - ١٤٠١/١٠/٠٦به اشتراک گذاشتنگزارش
2 | 0
inclusive workplace٠٨:١٩ - ١٤٠١/٠٩/٢٥یک محل کار متنوع و فراگیر جایی است که باعث می�شود همه، صرف نظر از اینکه چه کسی هستند یا چه کاری برای کسب و کار انجام می�دهند، به طور یکسان در تمام زم ... گزارش
0 | 0
sensitivity١٨:٣٥ - ١٤٠١/٠٩/٢٠an ability to understand what other people need, and be helpful and kind to them همدلی و تفاهمگزارش
2 | 0
righteousness١٩:٤٨ - ١٤٠١/٠٩/١٧the quality of being morally right or justifiable. راستی - درستی ( به معنی راست کرداری، درست کرداری )گزارش
2 | 0
availability heuristic١٣:٤٩ - ١٤٠١/٠٨/٠٥خطای دسترس پذیری: این خطا در واقع نوعی میان بر ذهنی است که متکی بر مثال های فوری می باشد که در هنگام ارزیابی یک موضوع یا تصمیم به ذهن فرد می�رسد و فر ... گزارش
2 | 0
direct reports١٩:٢٦ - ١٤٠١/٠٧/٢٨Direct reports are employees who, as the term implies, report directly to someone who is above them in the organizational hierarchy, often a manager, ... گزارش
0 | 0
direct report١٩:٢٦ - ١٤٠١/٠٧/٢٨Direct reports are employees who, as the term implies, report directly to someone who is above them in the organizational hierarchy, often a manager, ... گزارش
5 | 0
plutonomy٢١:٤٣ - ١٤٠١/٠٧/٢٦حکومت اقلیت ثروتمندگزارش
0 | 0
patronizingly١٨:٣٨ - ١٤٠١/٠٧/٢٢بطور تحقیر آمیزگزارش
0 | 0
axiom١٩:٠٢ - ١٤٠١/٠٧/٢١a statement or principle that is generally accepted to be true, but need not be so اصل متعارف ( که نیاز به بررسی بیشتر دارد )گزارش
0 | 0
courtesy١٩:٣٦ - ١٤٠١/٠٧/١٧خوشخویی، نزاکتگزارش
5 | 0
kick down and kiss up١٩:١٠ - ١٤٠١/٠٧/١٥the situation where middle - level employees in an organization are polite and flattering to superiors but abusive to subordinates. موقعیتی که در آن ... گزارش
2 | 0
backsliding١٠:١١ - ١٤٠١/٠٧/١٥پس رفت - عقبگردگزارش
2 | 0
tiger by the tail٠٩:٠٨ - ١٤٠١/٠٧/١٥to have become associated with something powerful and potentially dangerous; to have a very difficult problem to solve. to find oneself in a situati ... گزارش
0 | 0
accumulated time١٨:٤٧ - ١٤٠١/٠٦/٠٥زمان لازم برای اجرای عملیاتگزارش
0 | 0
trigger time١٨:٤٧ - ١٤٠١/٠٦/٠٥معمولا به زمانی گفته میشه که تا قبل از راه اندازی لازمه، مثل راه اندازی خط تولید و. . .گزارش
0 | 0
pick to light٢٠:٠٩ - ١٤٠١/٠٥/٣٠Pick to light ( یا PTL ) یک فناوری انتخاب سفارش برای انبارها و مراکز توزیع است که از چراغ ها و ال ای دی های روی قفسه ها برای نشان دادن مکان های انتخا ... گزارش
2 | 0
buddy system١٦:٣٢ - ١٤٠١/٠٥/٢٨سیستم رفاقتی یک روش همنشینی و به اشتراک گذاری دانش است که برای راهنمایی کارکنان جدید استفاده می شود. این سیستم شامل اختصاص دادنیک دوست به او در محل ک ... گزارش
9 | 0
sugar rush١٦:٤٩ - ١٤٠١/٠٥/١٧سرخوشی شکر/قندگزارش
9 | 1
ally١٨:١٧ - ١٤٠١/٠٥/١٤1 - متفق 2 - دوست متحدگزارش
14 | 1
compulsivity١٧:٤٨ - ١٤٠١/٠٥/١٤a tendency to repeat the same, often purposeless acts وسواس گونه و بی اراده و با میل درونی شدیدگزارش
0 | 0
go around١٨:٥٠ - ١٤٠١/٠٥/٠٧به سراغ چیزی رفتن، به سمت چیزی رفتنگزارش
7 | 0
psyched up٠٩:١١ - ١٤٠١/٠٥/٠٧با روحیه با روحیه بالاگزارش
0 | 0
become clear٠٨:٤٣ - ١٤٠١/٠٥/٠٧آگاه شدنگزارش
0 | 0
topical١٩:٤٥ - ١٤٠١/٠٤/٢٨( پزشکی ) موضعیگزارش
5 | 0
inner steel١٩:٠٩ - ١٤٠١/٠٤/٢٥اشتیاق درونی Inner Steel is what makes you a responsible role model. Inner Steel is what makes you passionate about everything you do.گزارش
0 | 0
disentangle١٨:٢٤ - ١٤٠١/٠٢/١٦ازگرفتاری یا درهم پیچیدگی درآوردنگزارش
5 | 0
fulfillment١٠:٤٣ - ١٤٠١/٠٢/١٤a feeling of pleasure and satisfaction because you are happy with your life رضایت و خرسندی ( اسم )گزارش
2 | 0
trim١٠:٣٧ - ١٤٠١/٠٢/١٤( فعل ) to make something tidier or more level by cutting a small amount off it: پیراستن و اصلاح کردن ( تراشیدن و تمیز کردن )گزارش
2 | 0
sidetrack١٨:١٢ - ١٤٠١/٠١/٣١1 - ( فعل ) از موضوع اصلی منحرف شدن 2 - ( اسم ) انحراف از موضوع اصلیگزارش
2 | 0
irritation٠٨:٣١ - ١٤٠١/٠١/١٩عصبانیت the feeling of being angry or annoyed, or something that makes you feel like thisگزارش
5 | 0
equanimity١٧:٢٩ - ١٤٠١/٠١/٠٤( اسم ) قرار، متنانت، خونسردی ( بخصوص در زمان شُک و اتفاقات بد )گزارش
2 | 0
affluent١٦:٥٥ - ١٤٠١/٠١/٠٤( صفت ) ثروتمند، wealthyگزارش
7 | 0
affluence١٦:٤٨ - ١٤٠١/٠١/٠٤( اسم ) ثروت ; wealthگزارش
2 | 0
dissolution١١:١٤ - ١٤٠١/٠١/٠٣انحلال ( به معنی انحلال یه موضوع قانونی مثل انحلال یک سازمان یا موسسه و یا یک قرارداد ) ( اسم ) the act or process of ending an official organizatio ... گزارش
2 | 0
scripture١٩:١٨ - ١٤٠٠/١٢/٢٧( اسم ) دعا یا کتاب مقدس the holy writings of a religionگزارش
5 | 1
communion١٧:٥٥ - ١٤٠٠/١٢/٢٠( اسم ) همدلی ( یکدلی، پیوند فکری و احساسی )گزارش
7 | 0
interrelate١٧:٢٢ - ١٤٠٠/١٢/٢٠ارتباط متقابل داشتن ( فعل )گزارش
2 | 1
foolproof١٧:٢١ - ١٤٠٠/١٢/٢٠خطاناپذیر ( صفت )گزارش
5 | 0