پوریا برزعلی

پوریا برزعلی علاقمند به اندیشیدن، تفکر انتقادی و تحلیلی، آموختن، خواندن و نوشتن.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهself assured١٨:٢٦ - ١٤٠٠/١٠/٢٩مطمئن بنفس خود ( صفت ) having confidence in yourself:گزارش
0 | 0
euphoria٠٧:٣٣ - ١٤٠٠/١٠/٢٤لذت بیکران ( اسم )گزارش
0 | 0
flatter١٨:١٨ - ١٤٠٠/١٠/٠٧to make someone look more attractive than usual: ( فعل ) That new hairstyle really flatters her.گزارش
0 | 0
flyover١٩:٣٣ - ١٤٠٠/١٠/٠٥( اسم ) جاده رو گذر ( برای عبور ماشین یا قطار )گزارش
0 | 0
nought١٧:٣٦ - ١٤٠٠/١٠/٠٣the number 0 or zero ( اسم ) عدد صفرگزارش
0 | 0
well catered١٧:٣٤ - ١٤٠٠/١٠/٠٣provide people with everything they want or need. ( صفت ) همه چیز فراهم/موجودگزارش
5 | 1
rafting١٧:٢٧ - ١٤٠٠/١٠/٠٣قایقرانی در رودخانه ( اسم )گزارش
0 | 0
pamper١٧:٢١ - ١٤٠٠/١٠/٠٣( فعل ) به ناز و متنعم پروردنگزارش
0 | 0
horrendous١٩:٤١ - ١٤٠٠/١٠/٠١extremely unpleasant or bad/بسیار بد ( صفت )گزارش
0 | 0
peak period١٩:٤٠ - ١٤٠٠/١٠/٠١( اسم ) شلوغ ترین یا محبوب ترین زمان/the busiest or most popular time. The peak period for holidays is July.گزارش
0 | 0
need for status١٩:٤٨ - ١٤٠٠/٠٩/٢٦نیاز به کسب موقعیت و احترامگزارش
0 | 0
assertive٢١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٩/٢٥( صفت ) فردی که ابزار وجود میکند = confidentگزارش
0 | 0
get at someone١٨:٢٣ - ١٤٠٠/٠٩/٢٣If you get at someone, you keep criticizing or teasing them in an unkind way.گزارش
0 | 0
tactical١٨:٥٢ - ١٤٠٠/٠٩/٢١شیوه عمل ( شیوه های عملی اجرای یک برنامة سیاسی که ممکن است در ظاهر با اصل طرح هماهنگ نباشد. )گزارش
0 | 0
treacherous١٩:٢٩ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠( صفت ) خائنگزارش
0 | 0
cater١٩:١٨ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠( فعل ) 1 - تدارک دیدن، فراهم آوردن 2 - پذیرایی کردنگزارش
0 | 0
turnaround١٩:٤٧ - ١٤٠٠/٠٩/١٤( اسم ) تحول ( معمولا مثبت )گزارش
2 | 0
maiden١١:١٢ - ١٤٠٠/٠٩/١٢1 - ( اسم ) دوشیزه 2 - ( صفت ) اولین ( به معنی اولین و جدید )گزارش
0 | 0
banter١٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٩/١٢1 - ( اسم ) مزاح 2 - ( فعل ) مزاح کردنگزارش
0 | 0
predate١٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠٩/١٢( فعل ) قبل از دوره یا موقع خاص واقع شدن.گزارش
0 | 0
verbalize٠٦:٤١ - ١٤٠٠/٠٩/٠٤به زبان آوردن، بیان کردن ( فعل )گزارش
7 | 0
recount١٩:٤٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٣یکایک گفتنگزارش
0 | 0
education authority٠٨:٤٢ - ١٤٠٠/٠٨/٢٨مرجع آموزش و پرورشگزارش
2 | 0
best practice١٢:٣٣ - ١٤٠٠/٠٨/٢٤بهترین نمونه بهترین الگوگزارش
0 | 0
compassion٠٧:٣٩ - ١٤٠٠/٠٨/٢٠شفقتگزارش
0 | 0
senior school١٨:٥٦ - ١٤٠٠/٠٨/٠٨a high school دبیرستانگزارش
2 | 0
junior school١٨:٥٥ - ١٤٠٠/٠٨/٠٨a school in the UK for children who are seven to eleven years old دبستانگزارش
0 | 0
revise١٧:٢٤ - ١٤٠٠/٠٨/٠٢( فعل ) 1 - بازبینی کردن، تجدید نظر کردن 2 - برای امتحان خواندنگزارش
5 | 0
spoilt١٦:٣٤ - ١٤٠٠/٠٨/٠٢( صفت ) 1 - لوس، ناز پرورده 2 - بد بار آمده ( بد بزرگ یا رشد یافته از نظر اینکه لوس شده )گزارش
0 | 0
spoilt١٦:٣٣ - ١٤٠٠/٠٨/٠٢( صفت ) 1 - لوس، ناز پرورده 2 - بد بار آمدهگزارش
0 | 0
horsing around٢١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٧/٣٠شلنگ تخته انداختنگزارش
0 | 0
personal fulfilment١٨:٥٥ - ١٤٠٠/٠٧/٣٠خود شکوفایی - خودکامبخشی =self fulfillmentگزارش
2 | 0
predisposition١٩:١٧ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦پیش زمینه بیماری ( اسم )گزارش
5 | 0
inability١٨:٥٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦ناتوانی disability = عجزگزارش
2 | 0
mouth١٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠٧/٢٥1 - دهان ( اسم ) 2 - لب زدن ( بی صدا حرف زدن یعنی بدون اینکه صدایی از حنجره خارج شود با حالت لب و دهان چیزی را به کسی فهماندن ) ( فعل )گزارش
5 | 0
stable upbringing١٩:٢٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٥تربیت پایدارگزارش
0 | 0
family gathering١٩:٢٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٥family gatherings دورهمی خانوادگیگزارش
2 | 0
accommodating١٨:٣١ - ١٤٠٠/٠٧/١٥( صفت ) کمک کن /اهل کمک به دیگرانگزارش
0 | 0
rewarding١٨:٢٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٥پرارزش ( صفت )گزارش
0 | 0
performer١٨:٤٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٣مجری ( به معنی اجرا کننده یک کار، کنشگر )گزارش
0 | 0
mononymously١٩:٠٦ - ١٤٠٠/٠٧/٠١A mononymous person is an individual who is known and addressed by a single name, or mononym. تک نام، مشهور به یک نام، شناخته شده به یک نام، مثلا س ... گزارش
0 | 0
cocreate١٨:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٠Co - creation is engaging in an intentional relationship in order to make something together هم آفرینی - آفرینش مشارکتی - خلق مشترک - همکاریگزارش
0 | 0
psychological contract١٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٩The term 'psychological contract' refers to individuals' expectations, beliefs, ambitions and obligations, as perceived by the employer and the worke ... گزارش
0 | 1
psychological contract١٢:١٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٩The term 'psychological contract' refers to individuals' expectations, beliefs, ambitions and obligations, as perceived by the employer and the worke ... گزارش
0 | 1
brain hijack١٩:٤٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٤ربایش مغزی یا ربایش آمیگدال ( نام علمی: Amygdala hijack ) به یک پاسخ شخصی و عاطفی اشاره دارد که در پاسخ به محرک خارجی، فوری، پرتلاطم و بیش از اندازه ... گزارش
0 | 0
keep it simple١٩:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٢ساده نگهش دار اصل سادگی: یا انجام کار به ساده ترین و بدیهی ترین روش یا اصل کیس ( به انگلیسی: KISS principle ) عنوان اصلی است که توسط کلی جانسون ( به ... گزارش
0 | 0
employee engagement١٧:٢٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨تعهد شغلیگزارش
7 | 0
employee engagement١٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨تعلق خاطر کارکنانگزارش
0 | 0
chief administrative officer١٩:٠٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣مدیر ارشد اداریگزارش
0 | 0
longitudinal study١٧:٤٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢مطالعه /بررسی طولی. یک روش پژوهشی برای مطالعه فرد در گستره زمان و ارزیابی وی در فواصل منظم زمانیگزارش
5 | 0