برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پوریا برزعلی

پوریا برزعلی علاقمند به اندیشیدن، تفکر انتقادی و تحلیلی، آموختن، خواندن و نوشتن.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 =rowhouse ١٤٠٠/٠٣/٢٨
|

2 جمع‌سپاری ١٤٠٠/٠٣/٢٦
|

3 Social loafing describes the tendency of individuals to put forth less effort when they are part of a group. Because all members of the group are poo ... ١٤٠٠/٠٣/٢٦
|

4 تنبلی گروهی ١٤٠٠/٠٣/٢٦
|

5 quick and exact either in movement or thoughts
فرز و زیرک (صفت)
١٤٠٠/٠٣/٢٤
|

6 to have a strong desire for something
(فعل) اشتیاق شدید داشتن
١٤٠٠/٠٣/٢٤
|

7 فردی که بسیار تغییر شغل می دهد
١٤٠٠/٠٣/٢٤
|

8 نر غالب، نر برتر، نر رهبر ١٤٠٠/٠٣/٢٤
|

9 a person who achieves more than the average person in their work
[فرد] با عملکرد بالا (صفت)
١٤٠٠/٠٣/٢٤
|

10 جاری و در حال پیشرفت (صفت) ١٤٠٠/٠٣/٢٤
|

11 حقایق تلخ - تلخی‌های واقعیت ١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

12 an employee
کارمند (اسم)
(البته فعل هم هست)
١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

13 to improve or increase something
بهبود/ افزایش دادن (فعل)
١٤٠٠/٠٣/٢١
|

14 (اسم)
۱. ساخت و ساز
۲. سازه(بنا، ساختمان)
١٤٠٠/٠٣/١٨
|

15 refusing to change your opinions or behaviour
لجباز (adjective)
١٤٠٠/٠٣/١٧
|

16 to avoid risks and actions that might cause problems or make you feel uncomfortable, with the result that you might not achieve what you want to achi ... ١٤٠٠/٠٣/١٧
|

17 (noun) روشنایی- اشراق - light ١٤٠٠/٠٣/١٥
|

18 action and reflection ١٤٠٠/٠٣/١٣
|

19 in addition/ in addition to what has already been done or said.
١٤٠٠/٠٣/١٣
|

20 (فعل)
1- با قاشق غذا دادن
to feed a baby or other person using a spoon
2-به کسی آنقدر کمک یا اطلاعات دادن که شخص خودش نیازی به امتحان کردن ...
١٤٠٠/٠٣/١٣
|

21 a pole with a sign on it, esp. showing the way to a place or the name of a road
جهت دادن (راهنمایی کردن)
١٤٠٠/٠٣/١١
|

22 the state of being confidential
رازداری
١٤٠٠/٠٣/١١
|

23 1- آدرس، نشانی(اسم)
2- مورد ملاحظه قرار دادن (فعل)
to give attention to or deal with a matter or problem
١٤٠٠/٠٣/٠٨
|

24 to depend on something
وابسته بودن
١٤٠٠/٠٢/٣١
|

25 کمبود بودجه ١٤٠٠/٠٢/٣١
|

26 (مخففش میشود : VP )
1-معاون رئیس جمهور
the elected official immediately below the president who is elected with the president every four years ...
١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

27 to leave a situation
ترک کردن - خارج شدن
١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

28 وضع را بدتر کردن
to make the situation even more unpleasant or difficult
١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

29 If something comes to a head or someone brings something to a head, a situation reaches a point where something must be done about it
حاد شدن، بغر ...
١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

30 نتیجه اخلاقی داستان (چیست؟) ١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

31 = in a related vein
به همین سیاق؛ به همین ترتیب
١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

32 to be easily seen or noticed
برجسته بودن، مشخص بودن (عبارت فعلی/phrasal verb)
١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

33 despite what has just been said
با این وجود، با این اوصاف
١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

34 به راحتی - فوراً ١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

35 the opposite, less good, or less popular side of something
روی دیگر سکه - وجه دیگر

١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

36 (صفت) صریح
متضادش : implicit
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

37 (صفت) ضمنی
متضادش: explicit
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

38 (صفت)آبرومندانه
done so that other people will continue to respect you
١٤٠٠/٠٢/١٩
|

39 فرهنگ جمع گرایی ١٤٠٠/٠٢/١٩
|

40 تعریف و تمجید/ انتقاد زیاد از کسی کردن (عبارت فعلی)
to give someone a lot of praise, criticism, etc
١٤٠٠/٠٢/١٩
|

41 the amount of money that you receive from your job after taxes etc have been taken out
خالص دریافتی (بعد از کسر مالیات)
١٤٠٠/٠٢/١٢
|

42 سالهای آخر زندگی/عمر
Last few years of one's life
١٤٠٠/٠٢/١٢
|

43 ۱. نجیب (اخلاق)
۲. استاندارد، قابل قبول
of a good enough standard or quality
١٤٠٠/٠٢/١٠
|

44 تامل کردن ( اندیشیدن)
to spend time considering a possible future action, or to consider one particular thing for a long time in a serious way
١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

45 سرآغاز (اسم)
the beginning, when someone starts to do something, or a process starts
١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

46 to develop in a particular way or in a successful way
به بار نشستن، به ثمر نشستن
١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

47 to make someone feel less confident and slightly frightened
مرعوب کردن ، ترساندن (فعل)
١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

48 ۳. علناً ١٤٠٠/٠٢/٠٤
|

49 something that happens or that is made or done only once
یک باره (نه چند باره)، فقط برای یک دفعه
(noun )
١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

50 to begin to understand something
فهمیدن
١٤٠٠/٠٢/٠٣
|