برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پوریا برزعلی

پوریا برزعلی علاقمند به اندیشیدن، تفکر انتقادی و تحلیلی، آموختن، خواندن و نوشتن.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ۱. ربودن = grab
۲. قاپیدن فرصت
(فعل)
١٤٠٠/٠١/٢٨
|

2 به طور دقیق تر ( بگم), از جمله، شاملِ ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

3 ۱. فقط
۲. ناچیز
(صفت)
١٤٠٠/٠١/٢٧
|

4 به مراتب کمتر
≠ far more به مراتب بیشتر
١٤٠٠/٠١/٢٧
|

5 به مراتب بیشتر
≠ far fewer به مراتب کمتر
١٤٠٠/٠١/٢٧
|

6 در حالیکه ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

7 تعلق خاطر
١٤٠٠/٠١/٢٥
|

8 1-مسافت طولانی
travelling a long distance
2 - زمان طولانی
a period of years, rather than days, weeks, or months
١٤٠٠/٠١/٢٥
|

9 در طولانی مدت
over a long period into the future
١٤٠٠/٠١/٢٥
|

10 در پی
If something happens in the wake of something else, it happens after and often because of it
١٤٠٠/٠١/٢٥
|

11 پارچه لی ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

12 a fly-by-night company or businessman is one that you cannot trust because they have only been in business for a short time and are only
interest ...
١٤٠٠/٠١/٢٤
|

13 زمانی طولانی محبوب بودن
last or remain popular for a long time.
١٤٠٠/٠١/٢٤
|

14 گزینه پیش فرض ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

15 بهبود دادن(فعل) ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

16 آرام ولی آماده بخدمت -(صفت) ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

17 (اسم) بستری ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

18 ۱. انجام با مهارت
۲. بازیچه یا ملعبه دست
١٤٠٠/٠١/٢٠
|

19 مجذوب , فریفته، مفتون (صفت) ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

20 تدارک دیدن، فراهم آوردن ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

21 فرافکنی، برون افکنی، پرتو افکنی
١٤٠٠/٠١/١٦
|

22 someone's relatives who lived a long time ago
نیاکان - اجداد
١٤٠٠/٠١/١٦
|

23 very many; a lot (of)
فراوان
١٤٠٠/٠١/١٦
|

24 (noun )
a product, service, store, etc. that is so successful that similar products, businesses, etc. fail because they cannot compete
صنف‌کش ( ...
١٤٠٠/٠١/١٦
|

25 (صفت) معتقدان به ظهور منجی موعود (در ادیان مختلف)
A messianic religious group believes that a leader will or has come who has the power to change ...
١٤٠٠/٠١/١٦
|

26 1- ناجی موعود
a person who is expected to come and save the world
2- مسیح (ع)
In the Christian religion, the Messiah is Jesus.
3- (در مذه ...
١٤٠٠/٠١/١٦
|

27 بدیهی - خودگواه - پر واضح

١٤٠٠/٠١/١٥
|

28 خیلی دقیق، نازک بینانه، موشکافانه (adjective) ١٤٠٠/٠١/١٥
|

29 (دادن شغل و امتیازات ناسزیده به خویشاوندان) تبارگماری ١٤٠٠/٠١/١٥
|

30 1- حل کردن مشکل و مسئله
2-عزم
١٤٠٠/٠١/١٥
|

31 قانع کننده ١٤٠٠/٠١/١٥
|

32 the most unhappy that someone has ever been in their life
بدبخت و بیچاره (noun)
١٤٠٠/٠١/١٥
|

33 “Hitting rock bottom” is a phrase that almost everyone has heard when talking about the topic of addiction. ... Generally, rock bottom refers to a ti ... ١٤٠٠/٠١/١٥
|

34 مغازه ی گروبرداری ١٤٠٠/٠١/١٥
|

35 (صفت)
1- فارغ التحصیل شده
2-درجه بندی شده ، مدرج
١٤٠٠/٠١/١٥
|

36 (an example of) serious crime that can be punished by one or more years in prison
تبه کاری
١٤٠٠/٠١/١٥
|

37 (adjective) تکمیلی - مکمل ١٤٠٠/٠١/١٥
|

38 to add information in support of an idea, opinion, or statement
تکمیل کردن ، کامل کردن (اضافه کردن) (فعل)
١٤٠٠/٠١/١٥
|

39 (در انحلال شرکت ها و غیره) مدیر تصفیه
an official person or organization that is given the job of closing a company, by selling its assets so that ...
١٤٠٠/٠١/١٥
|

40 قابل فروش ١٤٠٠/٠١/١٥
|

41 to drive someone somewhere اگر فعل باشد : رساندن کسی ١٤٠٠/٠١/١٥
|

42 قدیمی مسلک - امل ١٤٠٠/٠١/١٥
|

43 بستنی فروشی ١٤٠٠/٠١/١٤
|

44 مهار رایگان (یک نوع مدل کسب و کار است که معمولاً یک کالا مانند نرم‌افزار، رسانه، بازی یا خدمات وب به صورت رایگان به درخواست کننده ها ارائه می‌شود ولی ... ١٤٠٠/٠١/١٤
|

45 Trialability is the ease with which customers can try a new product or service. This is quite important for innovative products that have to be exper ... ١٤٠٠/٠١/١٤
|

46 1- the act of sending goods somewhere ترابری
2- goods that are being sent somewhere محموله
١٤٠٠/٠١/١٤
|

47 کسی که فکر میکند از دیگران پاکتر و مقدس تر است (صفت) ١٤٠٠/٠١/١٤
|

48 People who are holier-than-thou think that they are morally better than anyone else. ١٤٠٠/٠١/١٤
|

49 مورد کم توجهی قرار دادن، نادیده گرفتن ١٤٠٠/٠١/١٤
|

50 درباره چیزی روشنگری کردن - نادرست بودن یک تئوری را اثبات کردن

١٤٠٠/٠١/١٤
|