پوریا برزعلی

پوریا برزعلی علاقمند به اندیشیدن، تفکر انتقادی و تحلیلی، آموختن، خواندن و نوشتن.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsenior school١٨:٥٦ - ١٤٠٠/٠٨/٠٨a high school دبیرستانگزارش
2 | 0
junior school١٨:٥٥ - ١٤٠٠/٠٨/٠٨a school in the UK for children who are seven to eleven years old دبستانگزارش
0 | 1
revise١٧:٢٤ - ١٤٠٠/٠٨/٠٢( فعل ) 1 - بازبینی کردن، تجدید نظر کردن 2 - برای امتحان خواندنگزارش
12 | 0
spoilt١٦:٣٤ - ١٤٠٠/٠٨/٠٢( صفت ) 1 - لوس، ناز پرورده 2 - بد بار آمده ( بد بزرگ یا رشد یافته از نظر اینکه لوس شده )گزارش
2 | 0
spoilt١٦:٣٣ - ١٤٠٠/٠٨/٠٢( صفت ) 1 - لوس، ناز پرورده 2 - بد بار آمدهگزارش
0 | 0
horsing around٢١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٧/٣٠شلنگ تخته انداختنگزارش
0 | 0
personal fulfilment١٨:٥٥ - ١٤٠٠/٠٧/٣٠خود شکوفایی - خودکامبخشی =self fulfillmentگزارش
12 | 1
predisposition١٩:١٧ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦پیش زمینه بیماری ( اسم )گزارش
9 | 0
inability١٨:٥٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦ناتوانی disability = عجزگزارش
5 | 0
mouth١٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠٧/٢٥1 - دهان ( اسم ) 2 - لب زدن ( بی صدا حرف زدن یعنی بدون اینکه صدایی از حنجره خارج شود با حالت لب و دهان چیزی را به کسی فهماندن ) ( فعل )گزارش
5 | 0
stable upbringing١٩:٢٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٥تربیت پایدارگزارش
0 | 1
family gathering١٩:٢٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٥family gatherings دورهمی خانوادگیگزارش
2 | 0
accommodating١٨:٣١ - ١٤٠٠/٠٧/١٥( صفت ) کمک کن /اهل کمک به دیگرانگزارش
0 | 0
rewarding١٨:٢٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٥پرارزش ( صفت )گزارش
2 | 1
performer١٨:٤٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٣مجری ( به معنی اجرا کننده یک کار، کنشگر )گزارش
2 | 0
mononymously١٩:٠٦ - ١٤٠٠/٠٧/٠١A mononymous person is an individual who is known and addressed by a single name, or mononym. تک نام، مشهور به یک نام، شناخته شده به یک نام، مثلا س ... گزارش
2 | 0
cocreate١٨:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٠Co - creation is engaging in an intentional relationship in order to make something together هم آفرینی - آفرینش مشارکتی - خلق مشترک - همکاریگزارش
0 | 0
psychological contract١٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٩The term 'psychological contract' refers to individuals' expectations, beliefs, ambitions and obligations, as perceived by the employer and the worke ... گزارش
0 | 1
psychological contract١٢:١٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٩The term 'psychological contract' refers to individuals' expectations, beliefs, ambitions and obligations, as perceived by the employer and the worke ... گزارش
0 | 1
brain hijack١٩:٤٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٤ربایش مغزی یا ربایش آمیگدال ( نام علمی: Amygdala hijack ) به یک پاسخ شخصی و عاطفی اشاره دارد که در پاسخ به محرک خارجی، فوری، پرتلاطم و بیش از اندازه ... گزارش
0 | 0
keep it simple١٩:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٢ساده نگهش دار اصل سادگی: یا انجام کار به ساده ترین و بدیهی ترین روش یا اصل کیس ( به انگلیسی: KISS principle ) عنوان اصلی است که توسط کلی جانسون ( به ... گزارش
2 | 0
employee engagement١٧:٢٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨تعهد شغلیگزارش
7 | 0
employee engagement١٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨تعلق خاطر کارکنانگزارش
0 | 0
chief administrative officer١٩:٠٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣مدیر ارشد اداریگزارش
0 | 0
longitudinal study١٧:٤٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢مطالعه /بررسی طولی. یک روش پژوهشی برای مطالعه فرد در گستره زمان و ارزیابی وی در فواصل منظم زمانیگزارش
5 | 1
cross functional integration١٦:٠٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢ادغام عملکرد متقابلگزارش
0 | 0
nominal ledger١٢:٣٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢دفتر کلگزارش
7 | 1
overview١٧:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠نظر اجمالی a short description of a subject or situation that gives the main ideas without explaining all the detailsگزارش
5 | 0
well acquainted١٨:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٩به خوبی آشنا، به خوبی آگاه ، کاملا آشنا و آگاه در مورد یک شخص یا موضوعگزارش
2 | 0
computer literate١٨:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٩سواد کار با کامپیوتر داشتن، سواد کامپیوتریگزارش
7 | 0
what is missing١٢:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩چه چیزی جا افتاده? چه چیزی مفقود شده است؟ گزارش
12 | 0
safe and sound١١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨not hurt or damaged صحیح و سالم مثال: Three days later, the hikers were found safe and sound.گزارش
5 | 0
magnitude١٠:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨the large size or importance of something بزرگی و اهمیت ( اسم )گزارش
2 | 1
herculean١٠:١١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨needing great strength and determination بسیار دشوار ( صفت )گزارش
0 | 0
espouse٠٨:٤٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧to support an activity or opinionگزارش
2 | 0
enact٠٨:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧( فعل ) 1 - to perform a story or play اجرا/بازی کردن ( نمایش ) 2 - قانون گذاشتن to make a law, or to make an idea into a lawگزارش
9 | 0
rule of thumb١٤:٢٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦1 - حساب سر انگشتی 2 - قاعده کلی و تجربی ( علمی و دقیق نیست )گزارش
5 | 0
shap up١٧:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٢to develop توسعه دادن ( عبارت فعلی )گزارش
0 | 0
culturally sensitive٠٨:١٦ - ١٤٠٠/٠٣/٣١Cultural sensitivity, also sometimes referred to as cross - cultural sensitivity or simply cultural awareness, is the knowledge, awareness, and accep ... گزارش
2 | 0
terraced house١٩:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨=rowhouseگزارش
5 | 0
crowd sourcing١٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦جمع سپاریگزارش
2 | 0
social loafing١٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦Social loafing describes the tendency of individuals to put forth less effort when they are part of a group. Because all members of the group are poo ... گزارش
0 | 0
social loafing٠٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦تنبلی گروهیگزارش
0 | 0
nimble١٨:٥٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤quick and exact either in movement or thoughts فرز و زیرک ( صفت )گزارش
7 | 0
hanker١٨:٤٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤to have a strong desire for something ( فعل ) اشتیاق شدید داشتنگزارش
2 | 0
job hopper١٨:٤٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤فردی که بسیار تغییر شغل می دهد گزارش
7 | 0
alpha male٠٨:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤نر غالب، نر برتر، نر رهبرگزارش
9 | 0
high achiever٠٧:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤a person who achieves more than the average person in their work [فرد] با عملکرد بالا ( صفت )گزارش
7 | 0
ongoing٠٧:٥٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤جاری و در حال پیشرفت ( صفت )گزارش
5 | 0
reality bites١٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣حقایق تلخ - تلخی های واقعیتگزارش
2 | 0