پوریا ف

پوریا ف مترجم

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهunfunded١٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٣بدون پشتوانه مالیگزارش
0 | 0
mezzaluna٠٤:٤٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨نوعی چاقوگزارش
0 | 0
unaccounted for٠٣:١٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨پیدا نشده، نامعلومگزارش
2 | 0
monetary system٠٤:٤٥ - ١٤٠٠/٠١/١١نظام پولیگزارش
2 | 0
monetary base٠٤:٤١ - ١٤٠٠/٠١/١١پایه پولیگزارش
0 | 0
disguised١٨:٣٢ - ١٤٠٠/٠١/٠٩پوشیده در لباس مبدلگزارش
7 | 0
disguise١٨:٣٢ - ١٤٠٠/٠١/٠٩پوشیده در لباس مبدلگزارش
5 | 0
customary١٨:١٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٩متعارفگزارش
23 | 1
belonging to١٨:٠٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٩تعلق گرفتن بهگزارش
2 | 0
late capitalism٠٣:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/٠٨سرمایه داری متاخر یا پسین، که به اقتصاد پس از جنگ جهانی دوم اشاره داردگزارش
0 | 0
late٠٣:٤٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٨پسین، متاخرگزارش
5 | 1
valorization٠٣:٤١ - ١٤٠٠/٠١/٠٨ارزش افزاییگزارش
9 | 0
missing٢٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠١/٠٧در شرف از دست رفتنگزارش
0 | 1
embodied١٥:٠١ - ١٤٠٠/٠١/٠٤بازنموده شدهگزارش
12 | 0
clan٠٦:٠٩ - ١٤٠٠/٠١/٠٤طایفهگزارش
2 | 0
hide٠٦:٠٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٤در قدیم: خانه با زمین زراعتگزارش
5 | 1
cooperation٠٤:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/٠٢هم یاریگزارش
2 | 1
wage labour٠٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠١/٠٢کار دستمزدی، کار مزدبگیریگزارش
0 | 0
taxation٢١:٣٩ - ١٤٠٠/٠١/٠١مالیات ستانیگزارش
5 | 0
income distribution١٣:٠٩ - ١٣٩٩/١٢/٣٠توزیع درآمد، تقسیم درآمد بین طبقات اجتماعیگزارش
2 | 0
later١٢:٣٧ - ١٣٩٩/١٢/٢٨متاخرترگزارش
9 | 0
allowing٠٥:٠٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٦آزادگذاریگزارش
9 | 0
emergence٠٦:٤٠ - ١٣٩٩/١٢/٢٤بازنماییگزارش
0 | 0
eshuna٠٥:٥٥ - ١٣٩٩/١٢/١٧اشونا ( اشنونه یا اشنونا ) محلی در بین النهرینگزارش
0 | 0
generalization٢٠:٠١ - ١٣٩٩/١٢/١٦تعمیم یافتنگزارش
7 | 0
generalisation٢٠:٠١ - ١٣٩٩/١٢/١٦تعمیمگزارش
5 | 0
capital advanced١٦:١٥ - ١٣٩٩/١٢/١٢سرمایه به کار افتادهگزارش
0 | 0
advanced١٦:١٢ - ١٣٩٩/١٢/١٢( در رابطه با سرمایه یا پول خرج شده در تولید ) به کار افتاد advanced capitalگزارش
0 | 0
underconsumption٠٤:٠٣ - ١٣٩٩/١٢/١٢مصرف نامکفیگزارش
0 | 0
periodical٠٤:٠٢ - ١٣٩٩/١٢/١٢periodical crises بحران های ادواری ( در اقتصاد )گزارش
0 | 0
periodical٠٤:٠١ - ١٣٩٩/١٢/١٢ادواری گزارش
0 | 0
underconsumption٠٢:٣٣ - ١٣٩٩/١٢/١٢کم مصرفیگزارش
0 | 0
currency٠٥:٢١ - ١٣٩٩/١٢/٠٥وجه رایج. گزارش
2 | 0
mediaeval٠٤:٢٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٥سده های میانهگزارش
0 | 0
really٠٦:١٧ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢به واقعگزارش
7 | 1
simple reproduction٢٢:٥٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢بازتولید سادهگزارش
0 | 0
reproduction٢٢:٥٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢در اقتصاد معنای آن بازتولید استگزارش
9 | 0
possessing class١٤:٢٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢١طبقه مالکگزارش
0 | 0
common land١٣:٤٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢١زمین مشاعگزارش
0 | 0
wastes١٣:٤١ - ١٣٩٩/٠٨/٢١زمین بایرگزارش
5 | 0
salting١٦:٣٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٦salting of meat نمک سود کردن گوشتگزارش
0 | 0
appearance١١:٥٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٦پدیداریگزارش
7 | 1
implications٢٢:٢٢ - ١٣٩٩/٠٨/١١تبعاتگزارش
14 | 0
manufacturing٠٩:٣٣ - ١٣٩٩/٠٧/٢٧مانافاکتور در واقع تولید کارگاهی است. تولید پیشا انقلاب صنعت در کارگاه هاگزارش
2 | 1
trivialities٠٠:٠٧ - ١٣٩٩/٠٧/٢٧چیزهای پیش پا افتادهگزارش
2 | 0
appeared١٩:٢٠ - ١٣٩٩/٠٦/٣٠به انتشار رسیدن و به چاپ رسیدن از معانی دیگر آن استگزارش
34 | 1
antiquated١٤:٢٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٣از سکه افتادهگزارش
7 | 0
single١٧:٠٠ - ١٣٩٩/٠٦/١٩یکپارچه، یگانه، منحصر به فرد، تنها، واحدگزارش
7 | 1
in the first place١٦:٠٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٩اساسا، در درجه اولگزارش
5 | 0
pre١٦:٠٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٧پیشا -گزارش
9 | 0