برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پوریا ف

مترجم

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مانافاکتور در واقع تولید کارگاهی است. تولید پیشا انقلاب صنعت در کارگاه‌ها ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

2 چیزهای پیش پا افتاده ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

3 به انتشار رسیدن و به چاپ رسیدن از معانی دیگر آن است ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

4 از سکه افتاده ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

5 یکپارچه، یگانه، منحصر به فرد، تنها، واحد ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

6 اساسا، در درجه اول ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

7 پیشا- ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

8 پیشه‌وران ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

9 تاریخ مکتوب ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

10 متخاصم. دو یا چند گروه، فرد یا کشور در حال جنگ با یکدیگر یا دارای تضاد با یکدیگر ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

11 ارزش اضافی از مفاهیم نقد اقتصاد سیاسی که با ارزش افزوده (added value) متفاوت است ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

12 ۱) مخصوصا به همراه what به‌معنی یک مسئله اتفاق افتاده و همچنان تداوم یافته. یک مثال:
I need to speak to ali and tell him what's going on.
باید ...
١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

13 با on یا upon
معنای ضربه زدن هم میدهد
١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

14 برانگیختن ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

15 نهاد یا سازمان یا در سازمان های سیاسی نشریه ان سازمان ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

16 مشارکت و شرکت داشتن در امری ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

17 واحد صنعتی یا تولیدی ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

18 به کمک ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

19 در پرتو ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

20 حکومت یا دولت موقت ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

21 هواپیمای بی سرنشین ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

22 blunting its edge,
کند کردن لبه لرنده یک چیز
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

23 بی خطر ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

24 گاهی در برخی جملات معنی برخورد شدن یا واکنش نشان دادن هم میدهد ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

25 بی شرمانه ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

26 به هدف، با نیت ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

27 تسلی خاطر ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

28 ستمگر مثلا:
oppressing classes
طبقات ستمگر
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

29 در طی، در خلال، در طول ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

30 آغاز یک حادثه ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

31 سرانجام، فرجام ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

32 رئالیستی، واقع‌گرایانه، واقع‌بینانه ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

33 اجابت کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

34 خواستار بودن، درخواست کردن، طلب کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

35 در بر گرفتن ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

36 واحدها ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

37 تشریح ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

38 سازمان یافته، متشکل، ساماندهی شده ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

39 اعلام میدارد ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

40 مصوب، تصویب شده ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

41 بدوی
١٣٩٩/٠٣/١٨
|

42 به‌عنوان مثال، برای مثال ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

43 جریان فکری یا سیاسی، گرایش ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

44 ترغیب کردن ١٣٩٩/٠٣/١٣
|