برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مازیار ایرانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دوستان در ستیز با نگرش بیشتر مردم مانع واژه ای پارسی است و درست و بن ان منه از واژه منهان میباشد و هیچ پیوندی هم با زبان عربی ندارد
در زبان سیستا ...
١٣٩٨/١٠/١٦
|

2 در گویش سیستانی به غول لوک میگویند

برای نمونه میگویند همانند یک لوک مست
١٣٩٨/١٠/٠١
|

3 فرمایش کردن برابر صادر کردن ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

4 این واژه اربی هست و پارسی ان خویشکاری میباشد ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

5 برامده و برخاسته از

١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

6 گزنده کاری میشه همون ناشی کاری ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

7 دگرنمایی زیبنده ترین واژه برای تحریف میباشد ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

8 زیبنده ترین واژه برای تکرار ک در گویش سیستانی نیز کاربرد دارد واکرد میباشد ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

9 تلواسه برابر دغدغه در پارسی ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

10 در برخی گویشهای ایرانی تعریف کردن واکرد کردن میباشد
واکرد کردن همان تعریف کردن است
١٣٩٨/٠٩/٢١
|

11 برپایه شاهنامه سترگ برابر حرکت واژه رویشن میباشد ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

12 گتاه و گیتی و گیتا ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

13 رقم فروش میشود همان امار فروش ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

14 سگمانند ١٣٩٨/٠٩/١١
|

15 برابر پارسی ان توپیدن و توفیدن میباشد ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

16 گمانیک ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

17 رهنمود کردن بهترین برابرنهاد هست برای ارجاع کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

18 زیبنده ترین برابر گمانیک و اهستیک میباشد ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

19 در پارسی و پهلوی برابر واژگان ولیکن و اما واژه اینیا مییاشد. ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

20 شانه بسر برابر پارسی هدهد هست ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

21 برابر پارسی خیار بالنگ هست ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

22 پدان برابر پارسی ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

23 برابر دولت در پارسی کابینه ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

24 برابر پارسی سند گات میباشد ک از گواه پارسی گرفته شده است ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

25 اردو در زبان پارسی برابر همان اتراق و بیتوته کردن در تازی هست دوستان گرامی به امید پایداری زبان پارسی خودمان ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

26 اردو زدن همان اتراق کردن هست در زبان شیرین پارسی ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

27 برابر این واژه پله میباشد ک بدینگونه کژکاری پیشین خود را ویرایش و ویرسته میکنم باشد ک همگان بویژه ایرانیان میهن پرست از ما خشنود باشند ایرانی باشیم ... ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

28 بهترین واژه و جایگزین برای واژه موقتی ک در شاهنامه نیز گفته شده است واژه سپنجی میباشد ک امیدواریم دوباره همگان این واژه را بکار ببرند امیدوارم همیشه ... ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

29 این واژه جانشین خوبی برای واژه فسخ در عربی میباشد بویژه در واژگان حقوقی ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

30 در کتاب لغت فرس واژه دستینه بجای امضا امده است ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

31 میشه و میشود و چم و چمار واژگان زیبنده ای برای این واژه هستند ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

32 برابر شرط گرا و گرو و شرط بندی میشه گروبندی ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

33 زبانزد پراوازه و به نام پارسی که میگوید کالای بد بیخ ریش خاوندش ک تازی شده اش مال بد بیخ ریش صاحبش میباشد ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

34 واژه تازی میباشد و برابر پارسی ان چفت کردن و سفت کردن و استوار کردن میباشد ک بسی بهتر از محکم تازی میباشد ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

35 واژه رویا اربی هست پارسی ان گوشاسب میباشد در کتاب لغت فرس
واژگان پارسی به کار بریم
١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

36 در واژگان کهن ایرانی واژه غند کردن غنودن و همچنین سروش نیز ک از هم خانواده های سامان هست ب چم و مانای نظم میباشد ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

37 یکه هم میتواند برابرنهاد خوبی باشد ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

38 برابر اتهام واژگان انگ و سپزگی میباشد ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

39 واژگان دستوری و فرمایش و فرمان ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

40 بی هیچ نیز یکی از واژگان بجای پارسی برای بدون هست ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

41 واژگان انجمن و همپرسی و انجمن همپرسی برابر زیبنده ای هست ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

42 زیبنده ترین جایگزین واژه خرافات واژه اوستایی میتخت میباشد ک یونانیان واژه میتولوژی را از ان گرفته اند. ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

43 شاید زیبنده ترین واژه جایگزین برای بدون واژه بی هیچ باشد ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

44 تس همان باد وبوی بس گزنذه و زننده میباشد ک مردمان را به گریز وامیدارد و هرکس به سویی گریزان میشود بی انکه بداند انگیزه این گریز چیست و برابرش باد دل ... ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

45 واژه پارسی و جایی هست و ابزاری هست ک در ان مینویسند و درج میکنند و همچنانکه پیداست واژه دفتر از ریشه درج کردن هست ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

46 نشانه یا نمارش و پرخیدن زیبنده ترین برابرها میباشد ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

47 بیگانه و انیرانی و فرنگی بجاترین میباشد ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

48 بجاترین و بایسته ترین برابر همان نوید میباشد ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

49 کیفر خود پارسی هست و سزادهی و پادافره نیز شایسته و درخور هست ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

50 برابرش میشود ناروا و نهشته ١٣٩٨/٠٨/١٤
|