امتیاز‌های پرا

بازدید
١٠
امتیاز کل
٥٤
کل مدال ها
٣
طلا
٠
نقره
١
برنز
٢
٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٣٦
×
٢
=
٧٢
١٨
×
=
-١٨
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٣٥
×
٢
=
٧٠
١٨
×
=
-١٨
٠
×
-١٥
=
٠
٥٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢