♡پریا♡

♡پریا♡

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهظاهر١٥:٥٤ - ١٣٩٩/٠٧/٢٧ضاهز معنی یا همون مترادفش میشه چهره صورت متضاد یا مخالفش میشه:باطن، پنهان🎀 لطفا لایک کنینگزارش
5 | 1
غفلت١٥:٤١ - ١٣٩٩/٠٧/٢٧سلام معنیش بخبری ، نادانی ، بی توجهی ، تبلی میشه لطفا لایک کن💗🎀❤گزارش
25 | 1
فاعل٠٤:٣٢ - ١٣٩٩/٠٧/١٨به کننده کار ( فاعل ) میگویند مثل~ زهرا به همراه مادرش از مدرسه آمد ) ( به زهرا فاعل میگویند ) و به کلمه ای که درآخر جمله بیاید و جمله را تمام کند فع ... گزارش
25 | 1
مترادف٠٤:١٠ - ١٣٩٩/٠٧/١٨دواصطلاح ویا دوکلمه که هم معنی هم باشند را مترادف ویا هم معنی مینامند. ❤ امید وارم مشکلتون رو حل کرده باشم و اگر ب جوابی که میخواستین رسیدید لطفا لا ... گزارش
46 | 3