پارسا اکبری

پارسا اکبری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهشیون١١:٥٤ - ١٣٩٨/٠٨/٢٦Ululationگزارش
2 | 1
inclusion١٢:١٦ - ١٣٩٨/٠٨/٢٤زبان شناسی : تضمن مانند رابطه کلمه حیوان و سگگزارش
23 | 1
hyponym١٢:١٥ - ١٣٩٨/٠٨/٢٤تضمنگزارش
9 | 1
hyponymy١٢:١٤ - ١٣٩٨/٠٨/٢٤تضمنگزارش
7 | 0
poetics٢٠:٢٠ - ١٣٩٨/٠٥/٢٥فن شعر ، بوطیقا ، مبانی زیباشناسیگزارش
2 | 1
inflammatory٢١:٢٨ - ١٣٩٨/٠٥/٢٤التهاب زا ، ملتهب کنندهگزارش
21 | 1
secret١٨:٣٨ - ١٣٩٨/٠٥/٢٤to form and give off ترشح کردنگزارش
32 | 1
tuber١٠:٢٠ - ١٣٩٨/٠٥/٢٤طبقه ای از گیاهان - گیاهان غده ای مانند سیب زمینیگزارش
37 | 1
vicious cycle١٢:٣٩ - ١٣٩٨/٠٥/١٤دور باطلگزارش
46 | 1
mindful١١:١٧ - ١٣٩٨/٠٥/١٣آگاه ، آگاهانهگزارش
34 | 1
soft١٤:٢٤ - ١٣٩٨/٠٥/٠٨soft drink نوشیدنی غیر الکلیگزارش
34 | 1
drizzle١٤:٢٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠٨پاشیدنگزارش
44 | 1
hydrolysate١٦:١٥ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣آبکافت شده ، تجزیه شده توسط آب ، هیدرولیزه شدهگزارش
12 | 1
sugary soft drinks١١:٥٩ - ١٣٩٨/٠٤/١٨نوشیدنی قندی غیر الکلی مانند نوشابه hard drink = نوشیدنی الکلیگزارش
18 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده