هامان سروش

هامان سروش دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهغزلواژه٢٢:٣٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥غزلْواژۀ ( و بیانیۀ پیشنهاد فرم تازه ای در غزل امروز ایران ) غزلواژه�، عنوان سبک خاصی است که در سال ۱۳۸۹ در غزل مدرن ایران زیر نام�بیانیهٔ پیشنها ... گزارش
12 | 1