فراز مقدادی

فراز مقدادی

فهرست جمله های ترجمه شدهbill١٢:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧
• Let's ask the waiter for the bill.
بیایید از پیشخدمت درخواست صورت حساب کنیم
39 | 1