برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

P.L

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نقطه اتصال یا اتصال همراه ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

2 دیدنی و باشکوه ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

3 Hot spring ١٣٩٩/٠٧/١٤
|

4 اغلب یا هرچند وقت یکبار ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

5 آشپزی کردن ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

6 مخلفات همراه با غذا ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

7 Main dishes ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

8 تقریبا همه ی... ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

9 ماهی ها دوست داشتنی هستند ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

10 زیبا و ظریف رقصیدن ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

11 Athletic ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

12 کره جنوبی ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

13 Stepfather or Godfather ١٣٩٩/٠٦/١٦
|