برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رضا زکی زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 وعده ی غذایی پر غذا ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

2 عوارض گمرک
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

3 تاریک، مبهم ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

4 چیدمان ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

5 فردی که آماده ی مقابله با هر شرایطی را دارد
کاردان
١٣٩٩/٠٢/١٥
|

6 با دقت و پشتکار و فداکاری زیاد ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

7 جعلی ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

8 اعتماد به نفس احمقانه
Foolish boldness
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

9 گروهی کوچک که چیزی را به اشتراک دارند. ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

10 اشتباه، ضعف، نقص، عیب ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

11 GPS ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

12 دانش‌ پرورش گیاهان بدون استفاده از خاک ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

13 مطالعه ی کارآیی افراد در محیط کار آن ها ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

14 لایه ی حفاظتی ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

15 Gregarious
دسته ای، گروهی

For example: Gregarious insect
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

16 اسم توصیفی، صقت ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

17 سفر بی هدف از یه مکانی به‌مکان دیگر ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

18 رویداد تاریخی- نقطه ی تحول تاریخ ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

19 خلاص شدن از دست چیزی که بهش نیاز ‌نداری یا‌ نمیخواهی؛ مخصوصا وقتی که با‌کاهش هزینه یا سایز همراه است ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

20 احساسی که در زمان خاصی داری؛ مخصوصا موقع عصبانیت ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

21 انحلال، کشتن ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

22 پارچه ی پشمی چهارخانه ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

23 راه راه نازک ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

24 اذیت کردن ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

25 زخم زبان زدن ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

26 در مراحل اولیه ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

27 نبودن کسی در خیابان
Deserted at night
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

28 زاغه نشینی ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

29 حزب سیاسی محیط زیست ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

30 جریان آب ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

31 قسمتی تو خالی از بدن انسان
١٣٩٩/٠٢/٠٢
|