رضا زکی زاده

رضا زکی زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsubstantial meal١٥:٢٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠وعده ی غذایی پر غذاگزارش
18 | 1
customs١٤:٥٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠عوارض گمرک گزارش
9 | 1
murky١٨:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٦تاریک، مبهمگزارش
9 | 0
layout١٥:٣٤ - ١٣٩٩/٠٢/١٦چیدمانگزارش
32 | 1
resourceful١٨:٢٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٥فردی که آماده ی مقابله با هر شرایطی را دارد کاردانگزارش
34 | 0
assiduous١٨:٢١ - ١٣٩٩/٠٢/١٥با دقت و پشتکار و فداکاری زیادگزارش
14 | 1
fallacious١٨:٠٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٥جعلیگزارش
0 | 1
temerity١٧:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٤اعتماد به نفس احمقانه Foolish boldnessگزارش
2 | 1
coterie١٧:٠٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٤گروهی کوچک که چیزی را به اشتراک دارند.گزارش
5 | 0
flaw١٥:٤٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٤اشتباه، ضعف، نقص، عیبگزارش
25 | 0
satnav١٥:٤٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٤GPSگزارش
30 | 1
hydroponics١٥:٣٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٤دانش پرورش گیاهان بدون استفاده از خاکگزارش
9 | 0
ergonomics١٥:٣٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٤مطالعه ی کارآیی افراد در محیط کار آن هاگزارش
9 | 0
bulwark١٨:٠٤ - ١٣٩٩/٠٢/١٣لایه ی حفاظتیگزارش
2 | 0
gregarious١٧:٥٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٣Gregarious دسته ای، گروهی For example: Gregarious insectگزارش
9 | 1
epithet١٩:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٠اسم توصیفی، صقتگزارش
2 | 0
nomadic١٩:١٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٠سفر بی هدف از یه مکانی به مکان دیگرگزارش
5 | 1
landmark١٩:٠٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٠رویداد تاریخی - نقطه ی تحول تاریخگزارش
7 | 1
prune١٥:٥٦ - ١٣٩٩/٠٢/١٠خلاص شدن از دست چیزی که بهش نیاز نداری یا نمیخواهی؛ مخصوصا وقتی که با کاهش هزینه یا سایز همراه استگزارش
18 | 0
temper١٥:٥٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٠احساسی که در زمان خاصی داری؛ مخصوصا موقع عصبانیتگزارش
5 | 0
liquidation١٨:٤٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٨انحلال، کشتنگزارش
18 | 0
tartan١٥:١٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧پارچه ی پشمی چهارخانهگزارش
5 | 0
pinstriped١٥:٠٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧راه راه نازکگزارش
7 | 0
nettle١٧:١٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦اذیت کردنگزارش
9 | 0
inveigh١٧:١٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦زخم زبان زدنگزارش
5 | 0
inchoate١٩:٥٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤در مراحل اولیهگزارش
23 | 0
deserted١٦:٢٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤نبودن کسی در خیابان Deserted at nightگزارش
18 | 1
slums١٦:٢٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤زاغه نشینیگزارش
14 | 1
green party١٥:٥٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣حزب سیاسی محیط زیستگزارش
7 | 0
current١٨:١٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٢جریان آبگزارش
28 | 0
chamber١٤:٠٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٢قسمتی تو خالی از بدن انسان گزارش
16 | 1