سعید خجسته

سعید خجسته

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcloudy٠١:١٥ - ١٤٠٠/٠٥/١٢زلال نشدهگزارش
2 | 0
brand٠٤:٢٢ - ١٣٩٨/٠٧/٢٧تقابل جمله من با نقد استاد مرتضی عیوض صحرا کمی و کاستی های زبان فارسی باعث شده نتوانیم کلمه برند را به درستی معنا کنیم اگر هم بخواهیم باید 4 کلمه برا ... گزارش
23 | 2