برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Noshika_severi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Money that made of with metal ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

2 صندلی بدون دسته مثل صندلی پیانو ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

3 Helpsomeone ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

4 The number you get when you add tow or more numbers ١٣٩٧/٠٤/١٢
|

5 A small electronic machine ١٣٩٧/٠٤/١٢
|

6 Fill with something ١٣٩٧/٠٤/١٢
|

7 A piece of paper showing you have paid for somthing ١٣٩٧/٠٤/١٢
|

8 تعویض ١٣٩٧/٠٤/١٢
|