نازنین دهقانی

نازنین دهقانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهتاریخچه١٤:٢٦ - ١٣٩٩/١١/١٧گذشتهگزارش
2 | 0
زنجیره ای٢٠:٠٣ - ١٣٩٩/١١/١١موضوعاتی که بایدیگر ارتباط دارندگزارش
5 | 0
فرضیه١٨:٣٩ - ١٣٩٩/١١/١١حدسگزارش
9 | 1
ضمن١٨:٣٣ - ١٣٩٩/١١/١١با توجه به . . .گزارش
16 | 1
فیزیکی١٨:٢٥ - ١٣٩٩/١١/١١بع نظر من یعنی نیاز های زندگیگزارش
16 | 2
عامل١٨:٢١ - ١٣٩٩/١١/١١موئثرگزارش
9 | 1
جهت١٨:١٨ - ١٣٩٩/١١/١١علت، دلیل، انگیزهگزارش
5 | 1
تثبیت١٧:٥٣ - ١٣٩٩/١١/١١پایدار بودن یا برقراری گزارش
7 | 1
زمینه١٩:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٨نقشهگزارش
9 | 1
اختصاص١٨:٤١ - ١٣٩٩/١٠/٢٨انتخاب کردنگزارش
14 | 1
پایه١٨:١٦ - ١٣٩٩/١٠/٢٨کلاس یا موافق بودنگزارش
5 | 1
گنجانده٢٢:٠٠ - ١٣٩٩/١٠/٢٧نوشته شدهگزارش
7 | 1
ذخایر٢١:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٧جمع کردن گزارش
5 | 1
جامع٢٢:٠٩ - ١٣٩٩/١٠/٢١همگانیگزارش
2 | 1
نسبت٢١:٣٢ - ١٣٩٩/١٠/٢١طبق یا برابرگزارش
14 | 0
نصیحت٢١:٢٢ - ١٣٩٩/١٠/٢١راهنماییگزارش
14 | 1
انباشتن١٨:١٩ - ١٣٩٩/١٠/١٩جمع کردنگزارش
2 | 0
مهارت١٧:٣٠ - ١٣٩٩/١٠/١٩استعدادگزارش
7 | 1
ارایه١٥:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/١٩دستور عمل یا نشانه هاگزارش
41 | 3
بعد١٢:٣٧ - ١٣٩٩/١٠/١٩دیدگاهگزارش
9 | 1
ماخذ٢٢:٣٣ - ١٣٩٩/١٠/١١مبداگزارش
12 | 1
شاخص٢٢:٣٠ - ١٣٩٩/١٠/١١دلیلگزارش
5 | 0
تعمیق٢٢:٢٩ - ١٣٩٩/١٠/١١دور اندیشی کردن در امری😕گزارش
60 | 1
معنوی١٩:٥١ - ١٣٩٩/١٠/١١فکری ، معنادارگزارش
18 | 0
حقوق١٩:٤٩ - ١٣٩٩/١٠/١١مجموعه ایی از قوانینگزارش
5 | 1
سطحی١٠:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٩اندکگزارش
7 | 0
الزام١٠:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٩واجب کردنگزارش
9 | 1
بخت ازمایی١٩:٣٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٨آزمایش اقبالگزارش
5 | 1
سیر٢٠:٢٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٧پیشرقتگزارش
12 | 1
عوامل١٦:٤٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٣اجزئگزارش
18 | 2
منجر شدن١٠:٢٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٣انجام شدنگزارش
5 | 1
ناهمواری١٠:١٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٣نابرابریگزارش
5 | 1
تجدید٢٠:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧دوبارهگزارش
5 | 0
انقلاب١٩:٤٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧اتفاقگزارش
12 | 2
ظرفیت٠١:٥٢ - ١٣٩٩/٠٩/١٤مقدارگزارش
9 | 0
سطحی١٨:٥٤ - ١٣٩٩/٠٩/٠٩بیهودهگزارش
5 | 1
چاپلوس١١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٩/٠٩فردی که با زبانش دیگران را فریب می دهدگزارش
12 | 0
عناصر١١:٤٠ - ١٣٩٩/٠٩/٠١اجزائگزارش
23 | 1