برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نازنین دهقانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یاداشت ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

2 جذب یا اشکار ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

3 تصور ١٣٩٩/١٢/٠١
|

4 فراموش کرده ١٣٩٩/١٢/٠١
|

5 اخراج شده
١٣٩٩/١٢/٠١
|

6 روشن شدن هوا ١٣٩٩/١٢/٠١
|

7 زیاد برای مثال میگن این چاه طولش خیلی عمیق یعنی طولش زیاده ١٣٩٩/١٢/٠١
|

8 تابش ١٣٩٩/١٢/٠١
|

9 خدارا قبول داشتن انجام دستورات خداوند ١٣٩٩/١٢/٠١
|

10 سنگدل بیرحم ١٣٩٩/١٢/٠١
|

11 ترسناک ١٣٩٩/١٢/٠١
|

12 ساختار متصل ١٣٩٩/١٢/٠١
|

13 نعمت ١٣٩٩/١٢/٠١
|

14 جریان ١٣٩٩/١٢/٠١
|

15 نیازمندان ١٣٩٩/١٢/٠١
|

16 پابرجا ١٣٩٩/١١/٢٩
|

17 دواطلب ١٣٩٩/١١/٢٩
|

18 جذب ١٣٩٩/١١/٢٩
|

19 ندای قلبی ١٣٩٩/١١/٢٩
|

20 اگاهی ١٣٩٩/١١/٢٩
|

21 مشکلی را به وجود اوردن یا عمل کردن به امور نادرست ١٣٩٩/١١/٢٩
|

22 ارزشمندی ١٣٩٩/١١/٢٦
|

23 درک کردن کردن ١٣٩٩/١١/٢٦
|

24 مختلف ١٣٩٩/١١/٢٦
|

25 ثابت کردن یک هدف یا چیز دیگر ١٣٩٩/١١/٢٢
|

26 اتش رنگ ١٣٩٩/١١/١٧
|

27 میزان ١٣٩٩/١١/١٧
|

28 گذشته ١٣٩٩/١١/١٧
|

29 موضوعاتی که بایدیگر ارتباط دارند ١٣٩٩/١١/١١
|

30 حدس ١٣٩٩/١١/١١
|

31 با توجه به ... ١٣٩٩/١١/١١
|

32 بع نظر من یعنی نیاز های زندگی ١٣٩٩/١١/١١
|

33 موئثر ١٣٩٩/١١/١١
|

34 علت،دلیل، انگیزه ١٣٩٩/١١/١١
|

35 پایدار بودن یا برقراری
١٣٩٩/١١/١١
|

36 نقشه ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

37 انتخاب کردن ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

38 کلاس یا موافق بودن ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

39 نوشته شده ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

40 جمع کردن
١٣٩٩/١٠/٢٧
|

41 همگانی ١٣٩٩/١٠/٢١
|

42 طبق یا برابر ١٣٩٩/١٠/٢١
|

43 راهنمایی ١٣٩٩/١٠/٢١
|

44 جمع کردن ١٣٩٩/١٠/١٩
|

45 استعداد ١٣٩٩/١٠/١٩
|

46 دستور عمل یا نشانه ها ١٣٩٩/١٠/١٩
|

47 دیدگاه ١٣٩٩/١٠/١٩
|

48 مبدا ١٣٩٩/١٠/١١
|

49 دلیل ١٣٩٩/١٠/١١
|

50 دور اندیشی کردن در امری😕 ١٣٩٩/١٠/١١
|