برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نازنین دهقانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همچنین ١٤٠٠/٠٤/٢٧
|

2 چیز هایی که با هم در اشتراک هستند ١٤٠٠/٠٣/١٥
|

3 نشان دهنده ١٤٠٠/٠٣/١٥
|

4 ایلات متحده به زبان ساده به معنای کشور هایی که با یدیگر متحد هستن ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

5 نامشخص ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

6 درون ١٤٠٠/٠٢/٠٤
|

7 تولید ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

8 بخش ١٤٠٠/٠١/٢١
|

9 واژه عربی به معنای صدا خورده و ترمیم شده ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

10 شهادت نامه ١٤٠٠/٠١/١٦
|

11 شکل ١٤٠٠/٠١/١٦
|

12 طبق ١٤٠٠/٠١/١٦
|

13 سا ه فهمیده ١٤٠٠/٠١/١٦
|

14 جمع وزن
وزن هم به معنای صدا یا اوا هست
١٤٠٠/٠١/١٦
|

15 کلماتی که اولشان و آخرشان صدای اوایی ع ا دارند را همزه می گویند ١٤٠٠/٠١/١٦
|

16 انجام_ اجرا ١٤٠٠/٠١/١٦
|

17 واج ١٤٠٠/٠١/١٦
|

18 کامل فهمیدن یا فهمیدگی ١٤٠٠/٠١/١٥
|

19 قرن ١٤٠٠/٠١/١٥
|

20 حکومت ١٤٠٠/٠١/١٥
|

21 دنباله کلمه ١٤٠٠/٠١/١٤
|

22 ویژه ١٤٠٠/٠١/١٤
|

23 اچزائ ١٤٠٠/٠١/١٤
|

24 با دقت گوش کردن ١٤٠٠/٠١/١٤
|

25 یاداشت ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

26 جذب یا اشکار ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

27 تصور ١٣٩٩/١٢/٠١
|

28 فراموش کرده ١٣٩٩/١٢/٠١
|

29 اخراج شده
١٣٩٩/١٢/٠١
|

30 روشن شدن هوا ١٣٩٩/١٢/٠١
|

31 زیاد برای مثال میگن این چاه طولش خیلی عمیق یعنی طولش زیاده ١٣٩٩/١٢/٠١
|

32 تابش ١٣٩٩/١٢/٠١
|

33 خدارا قبول داشتن انجام دستورات خداوند ١٣٩٩/١٢/٠١
|

34 سنگدل بیرحم ١٣٩٩/١٢/٠١
|

35 ترسناک ١٣٩٩/١٢/٠١
|

36 ساختار متصل ١٣٩٩/١٢/٠١
|

37 نعمت ١٣٩٩/١٢/٠١
|

38 جریان ١٣٩٩/١٢/٠١
|

39 نیازمندان ١٣٩٩/١٢/٠١
|

40 پابرجا ١٣٩٩/١١/٢٩
|

41 دواطلب ١٣٩٩/١١/٢٩
|

42 جذب ١٣٩٩/١١/٢٩
|

43 ندای قلبی ١٣٩٩/١١/٢٩
|

44 اگاهی ١٣٩٩/١١/٢٩
|

45 مشکلی را به وجود اوردن یا عمل کردن به امور نادرست ١٣٩٩/١١/٢٩
|

46 ارزشمندی ١٣٩٩/١١/٢٦
|

47 درک کردن کردن ١٣٩٩/١١/٢٦
|

48 مختلف ١٣٩٩/١١/٢٦
|

49 ثابت کردن یک هدف یا چیز دیگر ١٣٩٩/١١/٢٢
|

50 اتش رنگ ١٣٩٩/١١/١٧
|