نازنین دهقانی

نازنین دهقانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهنهاد٢١:٣١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨کنشگرگزارش
9 | 1
من جمله١٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧همچنینگزارش
9 | 0
هم سو١٥:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/١٥چیز هایی که با هم در اشتراک هستندگزارش
0 | 1
جلوه گاه١٥:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٥نشان دهندهگزارش
12 | 0
ایالات متحده٠٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٦ایلات متحده به زبان ساده به معنای کشور هایی که با یدیگر متحد هستنگزارش
0 | 1
ابهام٢٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨نامشخصگزارش
5 | 1
ذات١٢:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤درونگزارش
14 | 1
عرضه١٤:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٧تولیدگزارش
7 | 1
ارکان١٤:٠٦ - ١٤٠٠/٠١/٢١بخشگزارش
5 | 0
مرقع١٦:٠٧ - ١٤٠٠/٠١/٢٠واژه عربی به معنای صدا خورده و ترمیم شدهگزارش
0 | 0
گواهی٢١:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/١٦شهادت نامهگزارش
2 | 0
قالب١٩:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/١٦شکلگزارش
0 | 0
مبنا١٩:١١ - ١٤٠٠/٠١/١٦طبقگزارش
2 | 1
فروتن١٨:١٦ - ١٤٠٠/٠١/١٦سا ه فهمیدهگزارش
5 | 2
اوزان١٧:٠٧ - ١٤٠٠/٠١/١٦جمع وزن وزن هم به معنای صدا یا اوا هستگزارش
7 | 0
همزه١٧:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/١٦کلماتی که اولشان و آخرشان صدای اوایی ع ا دارند را همزه می گویندگزارش
0 | 0
ادا١٦:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/١٦انجام_ اجراگزارش
0 | 1
هجا١٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠١/١٦واجگزارش
2 | 1
پختگی١٢:١٢ - ١٤٠٠/٠١/١٥کامل فهمیدن یا فهمیدگیگزارش
0 | 0
سده١١:٣٩ - ١٤٠٠/٠١/١٥قرنگزارش
18 | 0
سلسله١٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠١/١٥حکومتگزارش
14 | 1
پیشوند١٩:٤٢ - ١٤٠٠/٠١/١٤دنباله کلمهگزارش
12 | 1
استثنایی١٩:٣٦ - ١٤٠٠/٠١/١٤ویژهگزارش
9 | 1
عامل١٩:٠٩ - ١٤٠٠/٠١/١٤اچزائگزارش
2 | 1
گوش نوازی١٩:٠١ - ١٤٠٠/٠١/١٤با دقت گوش کردنگزارش
2 | 0
ساطع٠١:٤٥ - ١٣٩٩/١٢/٠٢جذب یا اشکارگزارش
5 | 0
مجسم٢٢:٢٩ - ١٣٩٩/١٢/٠١تصورگزارش
2 | 0
افکنده١٧:٥٣ - ١٣٩٩/١٢/٠١فراموش کردهگزارش
7 | 1
رانده١٧:٤٤ - ١٣٩٩/١٢/٠١اخراج شده گزارش
9 | 1
طلوع١٧:٣٨ - ١٣٩٩/١٢/٠١روشن شدن هواگزارش
0 | 1
عمیق١٧:١٦ - ١٣٩٩/١٢/٠١زیاد برای مثال میگن این چاه طولش خیلی عمیق یعنی طولش زیادهگزارش
7 | 1
شعله١٧:١٤ - ١٣٩٩/١٢/٠١تابشگزارش
7 | 0
تقوا١٥:٣٥ - ١٣٩٩/١٢/٠١خدارا قبول داشتن انجام دستورات خداوندگزارش
14 | 0
فرورفتگی١٥:٣٢ - ١٣٩٩/١٢/٠١سنگدل بیرحمگزارش
2 | 0
بافت١٥:٢٨ - ١٣٩٩/١٢/٠١ساختار متصلگزارش
0 | 0
فضیلت١٥:٠٤ - ١٣٩٩/١٢/٠١نعمتگزارش
5 | 3
جاری١٤:٥٤ - ١٣٩٩/١٢/٠١جریانگزارش
5 | 0
مستضعفین١٤:١٣ - ١٣٩٩/١٢/٠١نیازمندانگزارش
21 | 1
بناست٢٠:٥٥ - ١٣٩٩/١١/٢٩پابرجاگزارش
7 | 0
خواستار٢٠:٥٣ - ١٣٩٩/١١/٢٩دواطلبگزارش
2 | 1
گرایش٢٠:٥٢ - ١٣٩٩/١١/٢٩جذبگزارش
32 | 1
الهام١٨:٣٩ - ١٣٩٩/١١/٢٩ندای قلبیگزارش
21 | 0
عدل١٨:٣٢ - ١٣٩٩/١١/٢٩اگاهیگزارش
14 | 0
فساد١٨:٢١ - ١٣٩٩/١١/٢٩مشکلی را به وجود اوردن یا عمل کردن به امور نادرستگزارش
2 | 0
کمال٢١:٢٤ - ١٣٩٩/١١/٢٦ارزشمندیگزارش
5 | 1
عدالت٢٠:٣٠ - ١٣٩٩/١١/٢٦درک کردن کردنگزارش
14 | 1
واگرا١٩:١٩ - ١٣٩٩/١١/٢٦مختلفگزارش
12 | 1
نظریه١٧:٣٤ - ١٣٩٩/١١/٢٢ثابت کردن یک هدف یا چیز دیگرگزارش
5 | 0
اذرین١٨:١٥ - ١٣٩٩/١١/١٧اتش رنگگزارش
2 | 0
عمق١٧:٤٢ - ١٣٩٩/١١/١٧میزانگزارش
5 | 1