ان ام کیو

ان ام کیو

فهرست جمله های ترجمه شدهbillion١٩:١٨ - ١٣٩٩/١٢/٢٤
• You write one billion with nine zeros.
شما یک میلیارد را با نه صفر مینویسید
28 | 1