م

م

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbiracial٠٤:١٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢٣دو رگهگزارش
2 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهshade٠٥:١٧ - ١٣٩٩/٠٣/١٣
• three shades of green
سه طیف سبز
16 | 1