برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نیما محمدیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 beamed back
برگرداندن فرستادن ارسال کردن
١٣٩٩/١٢/٢٥
|

2 انباشته شدن
١٣٩٩/١٢/١٧
|

3 شیار شیار ١٣٩٩/١٢/١٧
|

4 توده ١٣٩٩/١٢/١٤
|