برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Nima

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اختلال تغذیه ١٣٩٨/١١/٢٤
|

2 نرم دویدن... ١٣٩٨/١١/٢٤
|

3 گرفتگی ١٣٩٨/١١/٢٣
|

4 ایهام ١٣٩٨/١١/٠٣
|

5 (فیلم ) پر ستاره
پر از بازیگران مشهور
١٣٩٨/١٠/٢٦
|

6 گذار ١٣٩٨/١٠/١١
|

7 هم نظر بودن
هم عقیده بودن
١٣٩٨/١٠/٠٨
|

8 برای لحظه ای دیدن
از نظر گذراندن
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

9 شنود کردن
گوش دادن مخفی به مکالمات تلفنی
١٣٩٨/٠٩/٢١
|

10 Sustainable development goals include dangerous hide contents for the nations
اهداف توسعه پایدار حاوی مطالب مخفی خطرناکی برای ملت هاست.
١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

11 فقط ساعد ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

12 طراح دکور داخلی ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

13 اتصالات ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

14 کاسه دست شور ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

15 نوازش کردن
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

16 غذاخوری (کارخانه )
سلف نهارخوری
١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

17 کارگاه
محل کار کارگران
١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

18 در انظار عمومی ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

19 ماشین تو ر اهی(عبوری) سوار شدن ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

20 درخواست دادن-در خواست کردن ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

21 haves and have - nots
دارا و ندار ...
١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

22 تجاوز سرزمینی-تعرض سرزمینی ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

23 issues of the moment
مسائل روز
١٣٩٨/٠٨/١٥
|

24 مبتدی ١٣٩٨/٠٨/١٤
|