برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نيلوفر بهراد

نيلوفر بهراد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 intend, plan to do something ١٣٩٩/٠١/١٠
|

2 = cut costs ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

3 غير ممكن است
Its impossible
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

4 paper showing payment details ١٣٩٨/٠٩/١١
|

5 hotel employee that helps guests
كارمند هتل كه به مهمانها كمك ميكند
١٣٩٨/٠٩/١١
|