امتیاز‌های نیکان عزیزی

بازدید
٢٠
امتیاز کل
١٢٢
کل مدال ها
٤
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٤
٧
×
١٠
=
٧٠
١٩
×
=
-٣٨
٥٣
×
٢
=
١٠٦
١٦
×
=
-١٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٢٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٧
×
١٠
=
٧٠
١٨
×
=
-٣٦
٥٠
×
٢
=
١٠٠
١٤
×
=
-١٤
٠
×
-١٥
=
٠
١٢٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
١
×
=
٣
×
٢
=
٦
٢
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢