دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٣٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥,٠٣٨
لایک
لایک
٤٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Her voice was cool and dismissive.
دیدگاه
٢

لحن صدایش سرد و بی تفاوت بود

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Some historians have been dismissive of this argument.
دیدگاه
٠

بعضی مورخان به این بحث بی اعتنا بوده اند

تاریخ
٣ سال پیش
متن
She was always dismissive of other women in the office.
دیدگاه
٠

او همیشه به زنان دیگر در محیط کار بی اعتنا بود

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Some persuasion would be required to overcome her scruples.
دیدگاه
٣

مقداری تحریک لازم خواهد بود برای غلبه بر تردیدهایش

تاریخ
٣ سال پیش
متن
After much deliberation, she decided to accept their offer.
دیدگاه
١

پس از بررسی زیاد او تصمیم گرفت پیشنهادشان را قبول کند

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.