نشاط پاک نژاد

نشاط پاک نژاد music love freedom

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhaunt٢١:١٦ - ١٣٩٨/٠٥/١٩in relگزارش
5 | 5
deferential١٥:٥٥ - ١٣٩٨/٠٥/١٩باحرمت ، احترامانه Worth keeping the respectگزارش
9 | 0
venus star٢١:١٨ - ١٣٩٨/٠٥/١٧ستاره درخشان الهه عشق و زیبایی دخترزیباوخوش قلب، ستاره زهره Venus star to orbit around twirl you ( دورت بگردم ) چرخش ستاره درخشان به دور سمت شماستگزارش
7 | 0
arbitrament٢٠:١٨ - ١٣٩٨/٠٥/١٧قدرت اتخاذ تصمیم اختیار مطلقگزارش
7 | 0
take up٢٠:١٣ - ١٣٩٨/٠٥/١٧پنداشتن پذیرفتن موثر واقع شدن جذب کردن Lover beside her love I am take up your side عاشق در کنار عشقش من در کنار توگزارش
21 | 1
meeting١٨:٣٨ - ١٣٩٨/٠٥/١٧I look forward to meeting you مشتاقانه چشم انتظار ملاقات باشما هستمگزارش
9 | 1
ripe fruit١٤:٠٠ - ١٣٩٨/٠٥/١٧ثمره میوه درختگزارش
5 | 1
catch me١٣:٥٨ - ١٣٩٨/٠٥/١٧منو بگیر embrace در آغوش گرفتنگزارش
21 | 1
waiting for love١٢:٤٨ - ١٣٩٨/٠٥/١٧در انتظار عشق I want you from the bottom of my heart من توراازته دل میخواهم ( از ته دل میخواهمت عشقم )گزارش
9 | 1
brainy١٥:١٢ - ١٣٩٨/٠٥/١٥خوش فکر clearheaded با ذکاوت، بافهم clearsighted کاردان ، پر مایه و مبتکرگزارش
7 | 0
nod١٨:٥٩ - ١٣٩٨/٠٥/١٣با سرتکان دادن به اشاره از توافقGlad Hand خوشامدگرم I welcome the beautiful writing of my destiny من از نوشتار زیبای سرنوشت خود استقبال می کنمگزارش
16 | 1
actualize١٨:٤٩ - ١٣٩٨/٠٥/١٣عملی کردن واقعیت دادنگزارش
12 | 0
steady١٢:٤٨ - ١٣٩٨/٠٥/١٣همین راه بروگزارش
7 | 0
action agent١٦:١٩ - ١٣٩٨/٠٥/١٢مسئول اقدام در مورد هدفهاگزارش
5 | 0
separation or arrival١٥:٢٩ - ١٣٩٨/٠٥/١٢جدایی یا رسیدنگزارش
5 | 0
bitter reality١١:٣٤ - ١٣٩٨/٠٥/١٢واقعیت تلخ They do not move forward I can't say anything I have no hope in their work آنهاکاری راپیش نمیبرند نمیتونم چیزی بگویم دیگه امیدی به پیش بر ... گزارش
5 | 0
happy son shining smile٠٦:١٩ - ١٣٩٨/٠٥/١٢لبخند شاد درخشان خورشید مبارکگزارش
5 | 1
lover come up٢١:٢٨ - ١٣٩٨/٠٥/١١Love comes بیا بالاگزارش
7 | 0
hug٢١:١٥ - ١٣٩٨/٠٥/١١درآغوش گرفتن بغل کردن میشه اما با کلمه hubba هم آمیخته بشه به معنی دلپسند عشق روشنایی نور عاشقانه برای زندگیت میشهگزارش
18 | 1
bring on٢٠:٥٨ - ١٣٩٨/٠٥/١١ادامه دادن جلو رفتن جنبش سریع گزارش
21 | 1
tonight's the moon complete١٤:١٥ - ١٣٩٨/٠٥/١٠امشب ماه کامل می شودگزارش
7 | 0
almighty١٩:٣٣ - ١٣٩٨/٠٥/٠٩بانفوذ دارای قدرت عالیه The owners of the talk, the boy and the girl, are acting for the good of the marriage صاحبان صحبت، دختر و پسر برای امر خیرازد ... گزارش
7 | 0
exhilaration١٥:٥٨ - ١٣٩٨/٠٥/٠٩A lively esprit joyful life یک زندگی شاداب و سرشار از شادی نشاطگزارش
7 | 0
dynamic١٥:٢٨ - ١٣٩٨/٠٥/٠٩شخص پرانرژی Energy Strength In absolute peace and joy در آرامش و شادابی مطلقگزارش
16 | 0
spinach٠٨:٠٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠٩spinach and coral plant اسفناج و مرجانگزارش
21 | 1
prothalamion٠٧:٥٩ - ١٣٩٨/٠٥/٠٩( prothalamium ) ترانه مخصوص جشن ازدواج، سرود مبارک بادگزارش
2 | 0
auspicious٠٠:٢٧ - ١٣٩٨/٠٥/٠٩فرخنده، خجسته، سعید، مبارک، بختیار، مساعد benedict نوداماد blessed خوشبخت fortunate مساعد خوش شانسگزارش
18 | 0
glad٢٢:٢٠ - ١٣٩٨/٠٥/٠٨to brighten upدرخشان و شادی بخش illustrious: Brilliant and attractive درخشان خوش نامی ممتاز: درخشان باهوش و جذاب gilded youth جوانان دولتمند که ب ... گزارش
12 | 2
duologue١٩:٥٤ - ١٣٩٨/٠٥/٠٧صحبت دونفریchattiness خوش صحبتیگزارش
2 | 0
trunk circuit٢١:٢٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦collaborate Couples who are in common life گزارش
2 | 0
fondant١٤:٤٨ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦شیرینی اى که در دهان آب میشودگزارش
5 | 0
agricultural engineer١٦:٣٣ - ١٣٩٨/٠٥/٠٥The main qualifications of the agricultural engineer are requiredمدارک اصلی مهندس کشاورزی الزامیستگزارش
5 | 0
branch one and branch two١٦:٢٩ - ١٣٩٨/٠٥/٠٥شعبه 1و شعبه 2 Refer to the board for administration And the deputy head of the department by conducting the decree of the secretary general and pro ... گزارش
5 | 0
you prince my heart١٥:٢٨ - ١٣٩٨/٠٥/٠٥شاهزاده ی پرنس قلبم هستی Your place is in my heart جایگاه تو در دل من هست Take a smile douceur on your face and lower the inconspicuous distance یه ل ... گزارش
5 | 0
time١٤:١٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠٣Girl I do not have time دختر برات وقت ندارمگزارش
14 | 1
you get it١٤:١١ - ١٣٩٨/٠٥/٠٣ان را دریافت کنید😅 John's daughter Bitter chocolate now you faugh دختر جان شکلات تلخ خورده پیف پیفم میکنیگزارش
2 | 1
steadfast١٨:٢٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠٢حامی حمایتگر سلامت روان The supporter of positive emotional mental health excitement in life with joyful health هیجان فکری مثبت در زندگی با سلامت رو ... گزارش
5 | 1
god is always at peace١٨:٠١ - ١٣٩٨/٠٥/٠٢خداهمیشه صلح و آرامش سلامتی میبخشد May God grant him lifetime خدا به او طول عمر سلامتی ببخشدگزارش
5 | 0
monarchy٢٠:٢٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠١سلطه ی پادشاهی And that's how the truth is sweet to us واین طور هست که حقیقت برای ماشیرین است گزارش
7 | 0
gist٢٠:٣٥ - ١٣٩٨/٠٤/٣٠لب کلام جان کلام کسی که با خون گرمی وباعشق دل ، معشوق دل و جان خود را به تپش و هیجان عشق میبرد وبا لحن شیرین خوش کلامو خوش نوا آوازه برق چشمان معشوق ... گزارش
18 | 2
police١٨:٢٧ - ١٣٩٨/٠٤/٢٩The police force is honorable نیروی انتظامی گرامیگزارش
16 | 3
third floor of bulding١٨:٢٦ - ١٣٩٨/٠٤/٢٩طبقه سوم ساختمانگزارش
7 | 0
see beautiful city scenery١٨:٢٥ - ١٣٩٨/٠٤/٢٩دید منظره شهری زیبا From this window you can easily breathe and see the city's beautiful landscape از این پنجره به راحتی می توانید تنفس کنید و چشم ا ... گزارش
5 | 0
adjutancy١٨:٠٩ - ١٣٩٨/٠٤/٢٩نظارت مساعدت Deputy treatmentمعاونت درمانگزارش
2 | 0
providential٢٢:٠٨ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨بقدرت خدا من جانب الله نیک اخترانه مساعد خوش اقبال fortuitous, fortunateخوشبختگزارش
5 | 1
valedictory١٥:٣٦ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨وداع In love there is no insistence and inspiration در عشق اصرار و التماسی وجود نداردگزارش
5 | 1
pride١٥:٣٤ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨It was not worth my love to proudly proud of this pride عشق من بی ارزش نبود که به این زودیا از غرور مایه بزارمگزارش
12 | 0
i got involved١٥:٣١ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨درگیرم کردیگزارش
2 | 0
absorbency١٢:٤٢ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨در عشق قدرت جذب ، خاصیت در آشامیگزارش
5 | 0
cheetah١٢:٤٠ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨یوزپلنگ Is the cheetah very Power of will mightiness pulssance یوزپلنگ قدرت بسیار قدرتمندی اراده استگزارش
34 | 1