برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Alborzi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 باید
١٣٩٦/٠٥/١٨
|

2 خیلی خیلی دوست دارم خیلی زیاد
١٣٩٦/٠٥/١٨
|

3 عشق
١٣٩٦/٠٥/١٨
|