نازنین عسکری

نازنین عسکری

فهرست جمله های ترجمه شدهtie١٩:٤٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٢
• I tied my shoe.
( بند ) کفشم را گره زدم
7 | 1